Dette emnet er nedlagt

periodiskevaluering.html

Periodisk evaluering Høst 2010

Emneansvarlig: Anders Gustavsson

Administrativt ansvarlig: Ragnhild Kuløy

Informasjon

Studentene er godt fornøyde med informasjonen om dette emnet. 6 av 7 studenter angir at de har fått den viktigste informasjonen från hovedlærer og 3 angir i tillegg Fronter. En student skrev: ”Ja, vi fikk et kompendium som forklarte alt”.

Statistikk

Höst 2010 gikk 7 studenter på dette emnet. Alle har besvart evalueringsskjemaet. 6 av de 7 studentene har levert semesteroppgave og fått Bestått. Den sjuende studenten skal utføre sit større feltarbeid 2011. 3 studenter från vårsemestret 2010 har også levert semesteroppgave høst 2010 og fått Bestått. Intern bedømmersensor har vært førstelektor Line Esborg. Hon har også holdt 2 av de 3 forelesningene på emnet.

Pensum

Det finnes to pensumalternativ. Det ene  er på et skandinavisk språk og det andre på engelsk. Det senere har blitt brukt av de studenter som gjort sit større feltarbeid i Asia. Studenter från religionshistorie har ønsket mer religions-historisk metodelitteratur. Dette er verdt at tenke over ved neste pensumrevidering. Alle de sju studentene har gitt minst karakter 4 av på en 6gradig skala som svar på hva de synes om pensum.

Undervisning

Emneansvarlig har lett alle de 7 seminarene. Studentene har vært godt fornøyde med seminarene. 5 av 7 studenter har satt karakter 5 på en 6gradig skala. I tillegg til seminarene fantes 3 forelesninger. Studentene har vært fornøyde med foreleserne. En student skrev: ”Bra med ulike forelesere, så vi fikk innblikk i deres ulike erfaringer”. Et godt samarbeid har forekommet med studiekonsulenten.
Studentene fikk først gjøre et mindre prøvefeltarbeid og deretter et større feltarbeid. I semesteroppgaven skulle studentene drøfte sit eget feltarbeid ur metodiske synsvinkler og dervid sammenlikne med pensum og forelesninger. Studentene er godt fornøyde med den vurderingsformen. En student skriver: ”Eksamensformen, semesteroppgave med refleksjoner fra feltarbeidet er etter min mening svært egnet for emnet”.
Studentene er hovedsaklig fornøyde med læringsmiljøet. 6 av 7 studenter gir enten karakter 5 eller 6 på spørsmålet om hvor fornøyde de er med emnet i sin helhet.

Egeninnsats

Studentene vurderer sin egen innsats på emnet til 4, 5 eller 6 på en 6gradig skale hvor 6 er høy innsats.


 

Publisert 8. feb. 2011 14:34