Dette emnet er nedlagt

Periodisk evaluering Høst 2009

Emneansvarlig: Arne Lie Christensen

Administrativt ansvarlig: Ragnhild Kuløy

 

1. Eventuelle avvik og endringer
Emnet ble avviklet slik det var planlagt og uten vesentlige endringer.

2. Kommentar til karakterer
38 studenter fullførte kurset, og tre av disse strøk. Gjennomsnittskarakteren lå midt mellom C og D. Det kan være flere grunner til det relativt lave karakternivået. Når studentene skriver tre dagers hjemmeoppgave, får de ikke veiledning og tips underveis, det medførte i dette tilfelle at noen tolket oppgaven for snevert. En del av deltakerne – noen godt voksne – har liten akademisk skrivetrening, og får dårlig karakter selv om de er svært engasjerte i emnet. Det er også noen studenter som tar sjanser og har dårlig kjennskap til pensum. Kanskje kan den muntlige formen på forelesningene og det tilsynelatende enkle pensumet gi inntrykk av at kravene ikke er så store som ved et mer uttalt teoretisk studium.

3. Indikasjoner på særlig god kvalitet
Emnet har fått svært god tilbakemelding fra studentene (riktignok før de fikk sensuren). Dette gjelder kurset som helhet, pensum, seminarer, nettundervisning og forelesninger. Samarbeidet mellom KK og ALC har som vanlig vært meget bra. Mange setter også pris på at det legges vekt på det visuelle, gjennom museumsbesøk og byvandringer. Det har vært ”god stemning” på forelesningene, med mange kommentarer og gode diskusjoner. Mange studenter følger alle de tre kursene som ALC har ansvar for.

4. Tiltak for å øke studiekvaliteten
Ut fra studentenes tilbakemeldinger og hovedlærerens generelle inntrykk er det ikke spesielle svakheter ved kurset, bortsett fra eventuelt eksamensformen.

5. Tiltak for å øke studiekvaliteten
Undertegnede har sin egen muntlige forelesningsstil. Det er ikke aktuelt å endre denne, selv om en ”strengere” og mer uttalt teoretisk form også kunne ha fungert. Studentene har vent seg til den tradisjonelle formen, med bruk av tavle og overhead.

6. Forslag til tiltak for framtiden
Ingen spesielle.