Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet blir bygninger behandlet både som fysisk form, som ramme omkring folks liv og som uttrykk for skiftende holdninger. Søkelyset rettes primært mot hvordan folk faktisk har bygd og bodd, i mindre grad mot hva man i dag oppfatter som god eller dårlig byggeskikk. Byggeskikk og boligforhold vil bli belyst i et langt historisk perspektiv, fra middelalderen til vår egen tid. By og land og ulike sosiale grupper trekkes inn. Hovedvekten legges på norske forhold, og av pedagogiske grunner er forholdsvis mye av pensum knyttet til Oslo.

Hva lærer du?

Dette er et grunnemne hvor studentene primært skal tilegne seg konkrete kunnskaper. Men i tillegg vil man bli fortrolig med det brede kulturhistoriske perspektivet, som vil kunne overføres på andre emner. Det legges vekt på det visuelle. Studentene skal øve seg opp i å se på våre fysiske omgivelser, beskrive dem og tolke dem. Emnet gir kompetanse for dem som skal arbeide i museer og kulturminnevern, samt i generell kulturformidling i skoler og massemedier.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan melde seg til emnet fra 18. august, dersom det er ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende generell studiekompetanse. Det gjøres oppmerksom på at litteraturen på leselisten er på de tre skandinaviske språkene.

Overlappende emner

Emnet overlapper med deler av etnologi grunnfag (ETNOG)

Undervisning

Siden det visuelle aspektet står sentralt, vil det bli lagt inn museumsomvisninger og byvandringer. Undervisningen foregår i samarbeid med Norsk Folkemuseum og Oslo museum (Bymuseet).

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger (8 dblt) og seminarer, og strekker seg over hele semesteret. Seminarene består av 3 samlinger med gruppeundervisning, samt nettundervisning i det virtuelle klasserommet Fronter.

Ved semesterstart blir det lagt fram to kvalifiseringsoppgaver. Hver student må skrive og få godkjent minst en av disse oppgavene for å få gå opp til eksamen. Hver oppgave skal ha et omfang på ca. 2-3 sider (2300 tegn per side) og leveres i Fronter. Innleveringsfristen vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Det anbefales å følge seminarundervisningen i forbindelse med begge oppgavene, ettersom dette vil gi nyttig trening til eksamen.

Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF


Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Emnet vurderes med en hjemmeeksamen ved slutten av semesteret. Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Oppgaven skal være på ca. 6-8 sider (2300 tegn per side).
Sammen med hjemmeoppgaven skal studenten levere Obligatorisk erklæring vedrørende fusk.
Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Periodisk evaluering høst 09

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2009

Eksamen

Høst 2009

Undervisningsspråk

Norsk