Dette emnet er nedlagt

KULH1060 – Folkemedisin og svartebøker 1500-2000

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Folkemedisin forstås gjerne som en alternativ kunnskapsproduksjon om sykdom og helbredelse, fordi den ikke har vært anerkjent av den offentlig autoriserte skolemedisinen. Folkemedisinen har likevel aldri eksistert uavhengig av ulike former for akademisk eller vitenskapelig kunnskap. Et eksempel er 1800-tallets konflikter mellom skolemedisin og folkemedisin, konflikter som for første gang ga begrepet "kvakksalveri" juridisk kraft. I kulturhistorisk perspektiv har folkemedisinen vært studert som førvitenskapelig kunnskap, som et viktig element i kulturmøter mellom elite og allmue, som problemløsning i naturalhusholdningens samfunn eller også satt i sammenheng med folkelige religiøsitet og troen på overnaturlige krefter. Folkemedisinske tradisjoner i Norge har dessuten hatt en viktig etnisk komponent, der samene har vært tillagt spesiell kompetanse på dette feltet, noe som har satt denne minoritetsgruppen i et ambivalent lys. Emnet presenterer ulike sider ved kulturhistorisk forskning om folkemedisin og gir kunnskap om samspillet mellom sykdomsbegreper, verdensbilder og kompetansestridigheter.

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal studentene tilegne seg kunnskap om tematikken folkemedisin og svartebøker gjennom kulturhistorisk forskning på folkemedisinsk praksis (herunder svartebokstradisjonen) i Norge. Emnet gir kunnskap som er relevant for arbeid med helse- og velferdsspørsmål i et kulturhistorisk perspektiv.

Gjennom undervisning og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving. Ved å skrive egne tekster og kommentere andres, skal studenten lære å forholde seg aktivt og selvstendig til fagstoffet og utvikle evnen til refleksjon og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan melde seg til emnet fra 12. januar, dersom det er ledig kapasitet

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskap tilsvarende generell studiekompetanse.

Leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk

Overlappende emner

Emnet overlapper med deler av folkloristikk grunnfag

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger (8 dblt) og seminarundervisning (2 dblt.) knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen og å gi tilbakemelding på faglig fremgang.
Midtveis i semesteret skal det leveres et førsteutkast til essayet samt to opponentkommentarer til førsteutkast skrevet av andre studenter. Alle arbeidene er obligatoriske og leveres i Fronter.

Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Eksamen

Førsteutkast og opponentkommentarer må være innlevert til gjeldende frister for å kunne gå opp til eksamen.

Emnet vurderes med en mappe som innleveres ved slutten av semesteret.

Mappen skal inneholde: En kortoppgave på 1-3 sider og et essay på 6-8 sider. Det samlede omfanget skal være 10 sider (2300 tegn per side). Oppgavene gjøres kjent ved semesterstart.
Ved innlevering av mappe skal studenten også levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.


Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmeside

Studenter med behov for tilrettelegging av undervisning/eksamen se UiOs infoside

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Eksamen

Emnet er lagt på is i påvente av revidering. Skal på sikt samordnes med KULH1050.

Undervisningsspråk

Norsk