Dette emnet er nedlagt

KULH2050 – Folkelig religiøsitet i Europa fra 1500-2000

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Folkelig religiøsitet er trosforestillinger som befinner seg et sted mellom den offisielle religionen som kirken forvalter og den tradisjonelle folketroen. Man kan også kalle dette for religiøse folketradisjoner eller for en folkelig versjon av religionen. I den folkelige religiøsiteten er det religiøse svært ofte "blandet sammen" med det sekulære: Religionen er en del av hverdagslivet, på samme måte som mange høytider kan ha både en religiøs og en ikke-religiøs side. Tro og religion er ikke noe separat felt, men del av en større livsverden. Et fellestrekk ved de fleste former for folkelig religiøsitet er at i stor grad dreier seg om handlinger og ritualer. Studiet av folkereligiøs praksis er derfor en sentral del av emnet Den moderne nyreligiøsiteten medfører store endringer i samfunnets forståelse av hva religion egentlig er. Diskusjonen omkring dette viser at det teoretisk sett kanskje ikke er så stor forskjell på ny-religiøsiteten og den gamle folkereligiøsiteten: Begge formene kan sees på som folkelige utfordringer til kirkelig, institusjonalisert makt og autoritet. Denne problematikken står sentralt i den teoretiske delen av kurset.

Hva lærer du?

Gjennom kurset skal studenten tilegne seg innsikt i sentrale problemstillinger innenfor emnet folkelig religiøsitet. Studenten skal dessuten skaffe seg kunnskap om hovedtrekk ved den folkelige religiøsiteten i et historisk og samtidig perspektiv, samt fordype seg i visse utvalgte casestudier.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 11. januar 2008, dersom det er ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever kun generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på emner på 1000-nivå.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. For mer informasjon om overlapp for dette emnet, ta kontakt med det instituttet som tilbyr emnet.

Undervisning

Kurset baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, å gi løpende tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student. Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Forelesninger og nettundervisning strekker seg over hele semesteret

Eksamen

Studenten leverer en mappe med 1 oppgave á ca 8 sider (ca 2200 tegn pr side). I tillegg skal mappen inneholde mindre arbeider knyttet til oppgaveskrivningen, som kommentarer, debattinnlegg osv, i et omfang som i rimelig grad avspeiler studentens aktivitet under læringsprosessen. Nøyaktig omfang av dette gjøres kjent ved kursstart.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Det gis bokstavkarakterer med graderingene A, B, C, D, E og F. A er beste karakter mens F er stryk.

Begrunnelse og klage

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmeside

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet legges ned fra våren 2008
NB: Emnet hadde tidligere koden FOLK2020

Undervisningsspråk

Norsk