Dette emnet er nedlagt

KULT2110 – Samisk kultur og religion

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Samene er det eneste europeiske folk med status som urbefolkning. De bor i Russland, Finland, Sverige og Norge og utgjør i dag en befolkning på ca. 70 000 mennesker. De fleste samer bor i Norge. De skriftlige kildene til samisk før-kristen religion ble til i en periode da samene var utsatt for et massivt press fra prester og misjonærer og fra storsamfunnet. Forandringene i kulturen i denne perioden, den læstadianske vekkelse, Kautokeinoopprøret og Altasaken er viktige begivenheter i norske samers historie.

Studietilbudet, SAMISK RELIGION OG KULTUR, gir en innføring i førkristen samisk religion og i samisk sjamanisme - i samiske ritualer og samisk naturforståelse, i forestillinger om forholdet mellom levende og døde og i religionens fortolkning av sykdom og helbredelse. Det vil også bli lagt vekt på å vise at mye fra den gamle kulturen har overlevd i fortellertradisjonen og som folketro. Samiske samtidskunstnere har bidratt til å synliggjøre denne kulturkontinuiteten, som også er aktualisert i kampen for rettigheter til land og vann.

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om 1600-talls og 1700-talls kildene til samisk religion og måten de er tolket på i forskningshistorien. De vil også få kjennskap til senere fortellertradisjon (1800 - og 1900-tallet) som reflekterer vitaliteten i den gamle kulturen inn i kristen tid. Målet er å gi studentene kunnskaper om og forståelse av samisk kultur, noe som gir undervisningskompetanse (L97). Studentene vil få innsikt i situasjonen til én av flere minioritetskulturer i dagens globaliserte verden.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse og gode kunnskaper i engelsk.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen og gi tilbakemelding på faglig fremgang. Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk. Forelesninger og nettunderevisning strekker seg over hele semestret.

Eksamen

Studenten leverer en mappe med 1 oppgave á ca 8 sider (ca 2300 tegn pr side). I tillegg skal mappen inneholde en kortere oppgave og to opponentkommentarer til medstudenter.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak. Det gis bokstavkarakterer med graderingene A, B, C, D, E og F. A er beste karakter mens F er stryk.

Annet

Emnet kan inngå i 80RELHIS, 80KULH2, 80RELNO, 40KULID og som enkeltemne i andre programmer med kultur og religionsstudier.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Siste gang høsten 2005

Eksamen

Siste gang høsten 2005

Undervisningsspråk

Norsk