Dette emnet er nedlagt

ØAS4590 – Masteroppgave: Øst asia

Kort om emnet

Masteroppgaven skal omfatte fra 70 til 100 sider og være et selvstendig vitenskapelig arbeid. Emne og problemstilling for oppgaven kan hentes fra et bredt spekter tilknyttet østasiatisk kultur og samfunn og velges i samråd med veileder. Oppgaven skrives normalt på engelsk, evt. på et skandinavisk språk.

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten tilegne seg innsikt i det tema han/hun har valgt for oppgaven. Studenten lærer seg å samle relevant materiale til et selvstendig arbeid og å bearbeide dette på en metodisk måte i samsvar med relevante teorier. Arbeidet med masteroppgaven gir videre trening i å utarbeide en resonnerende fremstilling av resultatene og å anvende og formidle teoretisk kunnskap.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i Øst-Asia-studier under Program for asiatiske og afrikanske studier samt bestått alle de 6 innledende emner under denne studieretning.

Undervisning

Det avholdes et obligatorisk oppgaveseminar hvert høstsemester. Studenten skal delta aktivt i seminaret, både ved å legge frem oppgaveformulering, metode, teori og empiri for egen oppgave, og ved å være opponent ved andre studenters fremlegging. Seminaret bestås gjennom aktiv deltagelse og må være godkjent for å få masteroppgaven vurdert med karakter.

Videre gis det individuell veiledning ved studentens oppgaveskriving.

Eksamen

Oppgaveseminaret vurderes med godkjent ved aktiv deltagelse som beskrevet over. Seminaret må være godkjent for å få masteroppgaven bedømt. Masteroppgaven bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Frist for å innlevere masteroppgaven er 15. mai i vårsemesteret og 15. november i høstsemesteret.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2007

Eksamen

Vår 2007

Emnet ble gitt siste gang våren 2007.

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk.