Dette emnet er nedlagt

TEA2112 – Teatrale hendelser, ritualer og fester

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet presenteres ulike perspektiver på teatrale hendelser som del av den nyere avant-gardehistorien. Kunst, teater, ritualer, festivaler og performance kan sees som hendelser av teatral karakter, og vil bli presentert ved hjelp av nyere performance-, teater- og kunstteori.

Forholdet mellom ulike typer iscenesettelser står sentralt i emnet, og det vil legges vekt på hvordan de ulike rollene og funksjonene i hendelsen oppleves og tolkes. Det relasjonelle perspektivet der tilskueren aktivt inkluderes eller blir en tydeligere del av iscenesettelsen, blir her et viktig aspekt. Forskjellige forbindelser mellom kunst, liv, teater, performance og ritualer, er andre viktige spenningsfelt i avant-gardehistorien som vil bli behandlet.

Hva lærer du?

I dette studiet vil studentene få kjennskap til nyere performance-, teater- og kunstteori, samt begreper om teatralitet og avant-garde. Emnet skal gi kompetanse i bruk av teori til analyse av ulike typer iscenesettelser, og evne til refleksjon over ulike perspektiver i nyere teaterhistorie. Det vil gis eksempler på iscenesettelser/teatrale hendelser, og skriving brukes aktivt som verktøy.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Store deler av pensum vil være på engelsk. Emnet krever derfor gode leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av 14 dobbelttimer forelesninger og seminarer som strekker seg over hele semesteret. Seminarene består av gruppeundervisning, og vi gjør bruk av Fronter. Av og til viser vi film.

Den første forelesningen er en introduksjon der vi gir mye viktig informasjon. Her er det obligatorisk oppmøte.
Vi legger opp til at du er aktiv i undervisningen, særlig seminarene. Det betyr også at du jobber på egenhånd i tillegg til undervisningen, og at du bør ha lest pensumtekster før forelesningen.

Underveis i semesteret skal du skrive en kvalifiseringsoppgave. Du må skrive og få godkjent denne for å få gå opp til eksamen. Oppgaven skal ha et omfang på 2-4 sider og leveres i Fronter (12 pkt, halvannen linjeavstand). Disse skal du få tilbakemelding på. Sammen med kvalifiseringsoppgaven må du levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan. Detaljert undervisingsplan blir lagt ut på semestersiden i begynnelsen av semesteret.

Det er ditt ansvar som studenten å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.
Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Undervisningen går over hele semesteret i henhold til § 4.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen i emnet.

Emnet vurderes med en 3-dagers hjemmeeksamen ved slutten av semesteret. Oppgaven skal være på ca. 6-8 sider (2300 tegn per side).

Ved innlevering av mappe skal studenten også levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Ikke høst 2012

Eksamen

Ikke høst 2012

Undervisningsspråk

Norsk