NOR4190 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Første del av arbeidet med masteroppgaven er å utarbeide en prosjektbeskrivelse, som deretter godkjennes av veileder. Oppgaven er et selvstendig arbeid om et fritt valgt språkvitenskapelig emne knyttet til norsk og/eller nordisk språk i eldre eller nyere tid.

Arbeidet bør kombinere både empiri og teori, men hovedvekten kan legges enten på beskrivelse av et materiale eller ha en mer teoretisk vinkling. Oppgaven kan være en monografi, eller bestå av en samling mindre, selvstendige arbeider med en overordnet problemstilling.

Hva lærer du?

Arbeidet med oppgaven skal oppøve evnen til kritisk og analytisk tenkning og gi fordypet innsikt i språkvitenskapelig metode og øvelse i vitenskapelig forfatterskap.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudiet i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap.

Undervisning

Det gis individuell veiledning. Prosjektseminar og skrivekurs kan også være aktuelt i noen semester. Kontakt instituttet.

Veiledning i forbindelse med skriving av masteroppgaven er obligatorisk. Gyldig veiledningsavtale for masterstudenter ved instituttet må være underskrevet og levert til studiekonsulenten.

Veiledningskontrakt til utfylling, rettigheter og plikter for veileder og student

Eksamen

Masteroppgaven leveres i siste semester etter at de andre emnene i graden er avlagt.

Formelle krav og maler til masteroppgaven finner du her.

Oppgaven skrives på norsk (bokmål eller nynorsk etter eget valg).

Det er obligatorisk å levere masteroppgaven i fulltekst til DUO. Les mer om innlevering av masteroppgaven

Dette skjemaet må leveres sammen med masteroppgaven:
Vitnemålsskjema på bokmål
Vitnemålsskjema på nynorsk

masteroppgavesidene til ILN finner du mer informasjon om veiledning, formelle krav, frister, innlevering av master, sensur og vitnemål.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Masteroppgaven vurderes av en intern og en ekstern sensor. Etter sensurfall vil kandidatene motta en skriftlig begrunnelse for karakteren i posten.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Veiledning skjer fortløpende.

Eksamen

Vår og høst

Innleveringsfrist: 15. mai og 15. november.