Dette emnet er nedlagt

CAENFRA1110 – Fransk grammatikk og fonetikk 1

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i fransk grammatikk og fonetikk. Studentene skal kjenne til setningens syntaktiske funksjoner og konstituenter, herunder leddsetninger og kunne bruke og forklare vanlige språklige konstruksjoner i fransk, som f.eks. plassering av adjektiver, bruk av verbtidene passé composé og imparfait og kjenne lydsystemet og reglene for uttalen av ulike lyder og ordgrupper i talepråket.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, skal du kunne:

  • bruke relevant fagterminologi om språket
  • beskrive og forklare ulike grammatiske konstruksjoner i fransk
  • forklare hvordan norsk og fransk har både likheter og ulikheter i oppbyggingen
  • kunne bruke og forklare lydsystemet i fransk muntlig språk
  • Du skal også være bevisst om grammatikkens og fonetikkens plass i fransk som fremmedspråk

Opptak og adgangsregulering

Emnet er en del av programmet Årskurs i fransk for lærere i Caen, som består av en emnegruppe på 60 studiepoeng. Undervisningen foregår ved OFNEC, Universitetet i Caen i Frankrike.

Det er spesialopptak for årskurset. Opptaket skjer gjennom Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU). Årlig søknadsfrist 15. mars.

 

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Du bør ha et nivå som minst tilsvarer nivå 2 fra Videregående skole.

Overlappende emner

Undervisning

Adgang til undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til undervisningen. Et fravær på inntil 20 % kan aksepteres. Planlagt fravær skal varsles, og ved sykdom skal en gi beskjed til OFNEC samme dag.

Undervisningen i grammatikk foregår hele semesteret med regelmessig oppgaveløsning. Undervisningen i fonetikk foregår i en åtte ukers intensivperiode i begynnelsen av høstsemesteret, som avsluttes med en prøve på 2 timer. Denne må være bestått for at du skal kunne gå opp til eksamen. Undervisning i fonetikk blir deretter en del av undervisningen i fransk språkbruk 1.

 

Eksamen

Avsluttende skoleeksamen i grammatikk (3 timer) i desember.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk og fransk