Dette emnet er nedlagt

Kort om emnet

Kurset, som delvis er basert på autentiske tekster, gir en oversikt over britisk pressehistorie fra ca. 1800 til våre dager, og belyser forholdet mellom presse og samfunn, pressens selvbilde hva angår dens politiske rolle, m.v. Det vil bli lagt særlig vekt på følgende utviklingstrekk: fremveksten av The Times; de første populæravisene ca. 1900; Rupert Murdoch og "the rise of the Sun"; virkningene av ny teknologi på 1980-tallet; de nasjonale avisenes stillingtagen ved parlamentsvalgene i senere år.

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg en oversikt over britisk pressehistorie og over teorier om pressens rolle og innflytelse; dessuten at de utvikler evnen til nærlesning og kritisk analyse av avistekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig; en viss erfaring med tekstanalyse; regelmessig lesning av britiske aviser i løpet av semesteret.

Studentene oppfordres til å ta kurset ENG1505 – British Civilisation først.

Undervisning

Kurset går over 14 uker og gis i form av enkeltforelesning + dobbeltgruppe, tils. 42 timer. Det forutsettes at studenten deltar aktivt i undervisningen.

Eksamen

Essay på 5 standarsider som må være bestått før studenten kan gå opp til eksamen. Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt. Vurderingen baseres på en 4-timers skriftlig skoleeksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Annet

Undervises første gang høsten 2005.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Dette emnet er nedlagt.

Undervisningsspråk

Engelsk