Dette emnet er nedlagt

ENG4309 – Men and Women in Henry James

Kort om emnet

Emnet handler om forfatterskapet til Henry James (1843-1916), en av USAs største stilister og formmessige innovatører. James' mange romaner og noveller handler ofte om møter mellom kulturer og mellom kjønn. Dette emnet vil tilby et studium av et representativt utvalg av James' tekster med hovedfokus på hans iscenesettelse av kjønn og seksualitet i middel- og overklassen i annen halvdel av 1800-tallet. En historisk og kontekstualiserende tilnærming til verkene vil suppleres med en formanalyse basert på narrativ teori.

Hva lærer du?

Å utvikle detaljert kjennskap til Henry James' skjønnlitterære forfatterskap og til vesentlige trekk ved den borgerlige, amerikanske kjønnskulturen i annen halvdel av 1800-tallet. Å utvikle analytiske og kritiske ferdigheter i møte med litterære tekster som fokuserer på kjønn og seksualitet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Kurset har et minimum deltagerantall på 3 og et maksimum deltagertall på 15.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For studenter utenfor litteraturprogrammet kreves det at man har minst 20 sp engelskspråklig litteratur, engelsk språk eller kulturkunnskap.

Undervisning

Kurset vil bestå av en dobbelttime seminar i uken gjennom semesteret. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. Det forutsettes at studentene deltar i undervisningen.

Eksamen

Studenten vil ha et muntlig fremlegg (bestått/ikke bestått) over et oppgitt emne og arbeide med en skriftlig seminaroppgave (ca. 10 standardsider), som senere vil kunne danne utgangspunkt for masteroppgaven. Prøvene bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Annet

Med et noe utvidet pensum vil emnet kunne telle 15 studiepoeng (hovedemne) i gammel studieordning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Blir annonsert minst ett år i forveien.

Eksamen

Blir annonsert minst ett år i forveien.

Undervisningsspråk

Engelsk