Tema for høsten 2014: Melankoli og litteratur

Dette er det semesterspesifikke temaet for høsten 2014

I dette emnet vil vi studere melankoli som fenomen slik det finnes fremstilt i litterære genre fra poesi og drama til novelle, roman og essay. Tekstutvalget strekker seg fra 1800-tallet til i dag og omfatter tekster av Charles Baudelaire, Henrik Ibsen, Erik Lie, Thomas Mann, Gunnar Ekelöf, Susan Sontag, David Foster Wallace og Orhan Pamuk. Bakteppet for studiet vil bestå dels av kulturhistoriske tekster fra antikken og fremover, dels av teoretiske tekster som har sitt utgangpunkt i to ulike tradisjoner: på den ene siden medisinsk og psykoanalytisk, på den andre siden fenomenologisk tankegods. Utgangspunkt for seminaret vil være spørsmålet om hvordan litteratur gir fenomener mening gjennom å respondere på og fortolke fenomener og fornye etablerte konvensjoner. Et mål for emnet vil være å oppøve oppmerksomhet på historiske endringer i fremstillingen av fenomener.

Publisert 10. apr. 2014 08:03 - Sist endret 10. apr. 2014 08:03