Dette emnet er nedlagt

NORAM1502 – American Popular Culture

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette kurset gjennomgår amerikansk populærkultur og dets historiske røtter. Kulturteori vil legge grunnlaget for dypere forståelse av fjernsyn, film og andre massemedia. Sport og ulike versjoner av populærmusikk og –litteratur vil også bli studert. Konkrete eksempler vil bli brukt som utgangspunkt for å forstå amerikanske verdier. I tillegg undersøker vi globale oppfatninger av amerikansk ”kulturell imperialisme,” og hvordan internasjonaliseringen av amerikansk populærkultur påvirker uttrykksmåtene også i USA.

Hva lærer du?

Studentene er en del av den globale mottakermassen for amerikansk populærkultur og vil gjennom kurset få en bredere forståelse av de kulturelle fenomenene de møter. Gjennom å analysere populærkulturen, vil studentene også oppnå innsikt i de ulike aspektene ved det amerikanske samfunnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet kan tas som første kurs.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Undervisning

Kurset vil bestå av to timers undervisning i uken gjennom hele semesteret, en forelesningstime og en diskusjonstime, til sammen 28 timer. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. Det er obligatorisk fremmøte med min. 85% oppmøteplikt.

Eksamen

Studentene skal levere ett essay (ca. 5 standardsider, 11.500 tegn) til fastsatt frist i løpet av semesteret. Det er en forutsetning for å gå opp til eksamen at essayet er godkjent. Sluttvurderingen baseres på en 4-timers skoleeksamen. Eksamen bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisningsspråk

Engelsk