Dette emnet er erstattet av POR4090 – Masteroppgave i portugisisk.

POR4390 – Masteroppgave i portugisiskspråklig litteratur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven skal være på  på 80–100 sider og være et selvstendig arbeid over et emne valgt i samråd med faglærer, på grunnlag av godkjent prosjektbeskrivelse. Tema kan  for eksempel være om et skjønnlitterært verk, et tema, en teoretisk eller litteraturhistorisk problemstilling. Oppgaven skrives på portugisisk.

Informasjon om masterstudier ved Det humanistiske fakultet.

Hva lærer du?

Arbeidet med oppgaven skal gi fordypning og innsikt i portugisiskspråklig litteratur. Det skal dessuten gi trening i bruk av litteraturvitenskaplig metode og teori, samt trening i skriftlig vitenskapelig fremstilling. Gjennom arbeidet med masteroppgaven lærer du å samle relevant materiale til et selvstendig arbeid og å bearbeide dette på en metodisk måte i samsvar med relevante teorier og å anvende og formidle teoretisk kunnskap

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterprogrammet i europeiske språk, studieretning portugisisk språk og litteratur.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

De obligatoriske emnene i mastergraden må være avlagt.

Undervisning

Du får individuell veiledning som går både på form (språk) og innhold. Her finner du veiledningsavtalen. Den leveres til studiekonsulenten etter at du og veileder har fylt den ut. Du finner retningslinjer for veiledning av masteroppgaver her. Skrivetrening som bygger opp under oppgaven, får man fra studie- eller praksisopphold i et portugisisktalende land eller fra emnene inngår i mastergraden.

Veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet og veiledningsavtalen må være godkjent før masteroppgaven kan leveres.

Eksamen

Innleveringsfrist for masteroppgaven er innen 15. september eller 15. november i høstsemesteret og 15. februar eller 15. mai i vårsemesteret.

Informasjon om praktiske rutiner rundt skriving og levering av masteroppgaven ved ILOS.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Karakterbeskrivelse for POR4390.

Karakteren publiseres på Studentweb senest åtte uker etter innleveringsfristen. Kommisjonen gir kandidaten en skriftlig begrunnelse for karakterfastsettingen. Kandidaten får begrunnelsen tilsendt i posten etter at sensuren har falt.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst