Dette emnet er nedlagt

RUS2120 – Grammatikk og oversettelse II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet innebærer en grundig gjennomgang av utvalgte emner i grammatikken med hovedvekt på aspekt og aksjonsart, kasus, passiv og sja-verb. Oversettelse av tekster fra norsk til russisk.

Hva lærer du?

Studentene skal grundig kunne gjøre rede for viktige emner innen russisk grammatikk: aspekt og aksjonsart, kasus, passiv og sja-verb. Studentene skal kunne oversette tekster fra norsk til russisk. Oversettelsene vil i hovedsak være konsentrert om tekster om russisk samfunnsliv.
I emnet legges det vekt på så vel praktiske ferdigheter som teoretisk forståelse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Dette emne har ingen regulær undervisning og må tas som selvstudium. Det gis veiledning og oppfølging ved emneansvarlig lærer.

Det er lagt opp til at tilsvarende kurs kan du ta som delstudium i St. Petersburg, undervisning og eksamen. Ta kontakt med studiekonsulent.

Eksamen

Studenter som ikke kan reise til St. Petersburg kan avlegge en skriftlig eksamen på 4 timer hjemme i Oslo.

Eksamen består av to deler: grammatikk og oversettelse til russisk. Grammatikkdelen kan bestå av både teoretiske og praktiske oppgaver, samt oversettelse fra russisk til norsk. Både grammatikkdelen og oversettelsesdelen må være bestått for å få bestått eksamen. Ved vurderingen teller grammatikkdelen og oversettelsesdelen likt.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her:
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/RUS2120/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk/russisk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2009

Dette emnet er foreslått nedlagt og videreføres under en ny emnekode. Siste gang høst 2009.

Eksamen

Høst 2009