Dette emnet er erstattet av SPA4193 – Masteroppgave i spansk språk.

SPA4190 – Masteroppgave i spansk språk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven skal være på 80–100 sider og være et selvstendig arbeid over emne valgt i samråd med faglærer, på grunnlag av godkjent prosjektbeskrivelse. Tema kan for eksempel være innen syntaks, semantikk, morfologi og fonologi, translatologi, kontraster spansk-norsk, fremmedspråksinnlæring, fonologisk variasjon, språkhistorie og språk og samfunn. Oppgaven skrives på spansk.

Informasjon om masterstudier ved Det humanistiske fakultet.

Hva lærer du?

Du skal oppøve evnen til kritisk og analytisk tenkning, få innsikt i språkvitenskapelig teori og forskningsmetoder applisert på spansk og samtidig befeste og utvikle dine språklige ferdigheter. Gjennom arbeidet med masteroppgaven lærer du å samle relevant materiale til et selvstendig arbeid og å bearbeide dette på en metodisk måte i samsvar med relevante teorier. Arbeidet med masteroppgaven gir videre trening i å utarbeide en resonnerende fremstilling av resultatene og å anvende og formidle teoretisk kunnskap.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet forutsetter opptak til masterprogrammet i europeiske språk, studieretning spansk språk.

Undervisning

Studentene får individuell veiledning som går både på form (språk) og innhold. Du må signere en veiledningsavtale som leveres til studiekonsulenten. Du finner retningslinjer for veiledning av masteroppgaver her. Skrivetrening som bygger opp under oppgaven, får man fra studie- eller praksisopphold i et spansktalende land eller fra masteremnene som inngår i graden.

Veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet og veiledningsavtalen må være godkjent før masteroppgaven kan leveres.

Eksamen

Innleveringsfrist for masteroppgaven er innen 15. september eller 15. november i høstsemesteret og 15. februar eller 15. mai i vårsemesteret.

Informasjon om praktiske rutiner rundt skriving og levering av masteroppgaven ved ILOS.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Karakterbeskrivelse for SPA4190.

Karakteren publiseres på Studentweb senest åtte uker etter innleveringsfristen. Kommisjonen gir kandidaten en skriftlig begrunnelse for karakterfastsettingen. Kandidaten får begrunnelsen tilsendt i posten etter at sensuren har falt.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst