Dette emnet er nedlagt

TYSK1503 – Tysk kulturkunnskap: Tyskland fra 1918 til 1945

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler tysk politikk og samfunnsutvikling i perioden fra 1918 til 1945. Undervisningen vil også belyse kulturelle uttrykksformer, som for eksempel musikk, maleri og arkitektur.

Hva lærer du?

Etter endt kurs skal studentene ha grunnleggende kunnskap om tysk politikk, samfunn og kultur i perioden fra 1918 til 1945 til i dag. De skal ha et reflektert forhold til stoffet, og kunne gi skriftlige og muntlige framstillinger på tysk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studentene bør ha tyskkunnskaper som minst tilsvarer B-språk (2. fremmedspråk i den videregående skolen) med karakteren 4 eller bedre. Deltakere som mangler nødvendig lese- og lyttetrening, anbefales å ta TYSK1101 først.

Undervisning

Kurset strekker seg over ett semester. Undervisningen omfatter forelesninger og seminarer (normalt 3 uketimer i 12 uker). Det forventes at studentene deltar aktivt i undervisningen med foredrag og skriftlige arbeider. Det forutsettes aktiv deltakelse også i den delen av undervisningen som organiseres gjennom den nettbaserte læringsplattformen Classfronter. Studentene skal i løpet av semesteret ha følgende obligatoriske bidrag: 1) holde et muntlig seminarinnlegg, 2) levere en kortoppgave og 3) skrive en semesteroppgave (ca. 12 000 tegn). Det muntlige seminarinnlegget må være godkjent før studentene kan levere inn semesteroppgaven. Kortoppgaven og semesteroppgaven leveres til faglærer i løpet av semesteret innen oppgitte frister. Studentene samler kortoppgaven og semesteroppgaven i en mappe, som innleveres til ekspedisjonskontoret mot slutten av semesteret, innen en frist satt av faglæreren.

Eksamen

Vurderingen gjøres på grunnlag av den obligatoriske kortoppgaven og semesteroppgaven. I vurderingen legges det vekt på studentenes kunnskaps- og refleksjonsnivå, samt deres språklige ferdighet. Det gis én samlet bokstavkarakter, hvor kortoppgaven teller 1/3 og semesteroppgaven teller 2/3.