Dette emnet er nedlagt

MEVIT4612 – Medier og valgkamp

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar opp sentrale problemstillinger knyttet til medienes rolle i moderne valgkamper gjennom analyser av utvalgte spørsmål i en konkret valgkamp.

Hva lærer du?

Siktemålet med emnet er å gi studentene trening i å gjennomføre empiriske undersøkelser med utgangspunkt i relevant litteratur, samt reflektere over det design som er valgt for å belyse den aktuelle problemstillingen.

Opptak og adgangsregulering

Emnet startet våren 2003 og det tas ikke opp nye studenter i høstsemesteret.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studentene kan benytte både kvalitative og kvantitative metoder i emneoppgaven, det er en fordel om studentene har tatt emner på hovedfagsnivå i den metodiske tilnærmingen de velger.

Undervisning

Studentene skal skrive en emneoppgave i tilknytning til valgkampen foran kommune- og fylkestingsvalget i 2003. Første del av emnet finner sted i mai. Studentene skal utarbeide et opplegg (design) for emneoppgaven, slik at datainnsamlingen kan finne sted i løpet av valgkampen i august/september.

Fremmøte på plannleggingsdagene i mai er obligatorisk. Annen del av emnet finner sted i løpet av valgkampen. Studentene skal da diskutere og reflektere over utviklingen av valgkampen i lys av relevant faglitteratur.

Eksamen

Emneoppgave, innlevering 17. oktober 2003. Bedømmes med bokstavkarakterer.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Vår og høst 2003

Eksamen

Høsten 2003

Undervisningsspråk

Norsk