Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Musikkognisjon er et vidtfavnende fagfelt der ulike sider ved menneskers musikkopplevelse står i fokus. I musikkognisjon studerer vi forbindelsene mellom lydframbringelse, lytting, ulike egenskaper i lyden og hukommelsesbilder av lyd, samt kroppsbevegelser og følelser som mange forbinder med musikk. Musikkognisjon er et utpreget tverrfaglig felt med stoff fra blant annet akustikk, psykoakustikk, musikkteknologi, fysiologi, psykologi og musikkteori, men der forståelsen av musikkopplevelsen er det samlende perspektivet.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført vil studenten:

  • kjenne hovedområder av nyere forskning på musikkopplevelsen
  • kjenne til grunntrekk i sansning av lyd fra sanseorganer til høyere mentale nivåer
  • kunne reflektere over samspillet mellom biologi og læring, eller natur og kultur, i musikkopplevelsen
  • kjenne til hvordan samspillet mellom lyd, bevegelse og synsinntrykk bidrar til musikkopplevelsen
  • kjenne til forbindelsene mellom musikk og emosjoner

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskaper tilsvarende opptaksprøven til bachelorprogrammet i musikkvitenskap.

Undervisning

Undervisningen er felles for MUS2005 og MUS4005. Det vil bli gitt 8 dobbelttimer med forelesninger og 8 timer med obligatorisk seminardeltakelse. Et obligatorisk seminarinnlegg skal godkjennes av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

En semesteroppgave (10 sider à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) skal leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Denne skal være en selvstendig redegjørelse for en problemstilling hentet fra feltet musikkognisjon. Tittel og problemstilling bestemmes av studenten i samråd med faglærer(e).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emnet høsten 2008

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet kan dessverre ikke tilbys høsten 2010.

Eksamen

Emnet kan dessverre ikke tilbys høsten 2010.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)