Dette emnet er nedlagt

MUS4410 – Pierre Boulez og modernismen II

Kort om emnet

Kurs i musikkhistorie med analyse. Omfatter verk av den franske komponisten Pierre Boulez (født 1925), plassert i estetisk og historisk kontekst. Vekt på hovedverket "Pli selon pli - portrait de Mallarmé" for sopran og orkester. Kurset har et visst tverrfaglig preg og dekker flere områder:

  • Historiografi: Diskusjon av den musikalske modernismen og forholdet til tradisjonen. *
  • Musikkanalyse: Serielle komposisjonsteknikker, deres anvendelse og overskridelse.
  • Musikk/tekstanalyse: Stéphane Mallarmés dikt og poetikk.
  • Auditiv analyse: Figurer, gester, teksturer
  • Musikalsk formanalyse. Andre komponister som trekkes inn, er bl.a. Debussy og Wagner, Stravinskij og Schönberg, Webern og Messiaen, Stockhausen og Cage

Undervisningsplan og pensumliste følger nedenfor.

Hva lærer du?

Faglig fordypning i det 20. århundres musikk, musikalsk analyse, modernismens estetiske forståelse. Evne til problematisering; øvelse i skriftlig og muntlig framstilling og argumentasjon; støtte opp under arbeidet med masteravhandlingen; danne grunnlag for videre forskning innen feltet på doktorgradsnivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad. Fordypningsenheten på 80 studiepoeng fra studieprogrammet i musikkvitenskap

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende fordypningsenheten på 80 studiepoeng fra studieprogrammet i musikkvitenskap

Undervisning

Kurset går over hele vårsemesteret. Det blir gitt 8 dobbelttimer med forelesninger, og 12 timer med obligatorisk seminar/fremleggelse av seminarinnlegg i grupper med opptil 15 studenter. Undervisningen er felles for MUS2410 og MUS4410. Kurset er en videreføring av MUS2409/4409, men de kan tas uavhengig av hverandre.

Eksamen

Muntlig prøve: Et obligatorisk seminarinnlegg skal godkjennes (bestått/ikke bestått). En skriftlig emneoppgave (20 sider) skal leveres i slutten av semesteret. Tittel og problemstilling bestemmes av studenten i samråd med faglærer. Oppgaven skal karakterbedømmes.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Ikke bestemt

Eksamen

Ikke bestemt

Undervisningsspråk

Norsk. Pensumtekster på norsk, engelsk, valgfrie tekster på fransk og tysk.