Dette emnet er nedlagt

MUS4675 – Kunstmusikk etter ca. 1800

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innholdet i dette emnet kan variere fra år til år, og dekker normalt et spesialfelt innen vestlig kunstmusikk fra de siste to hundre år. Vekten kan legges på verkanalyse, historiografi, genreteori, estetikk, kulturanalyse e.l. Eksempler på emnetitler: «Beethovens sene klaversonater», «Russisk symfoni», «Gustav Mahler», «Musikalsk modernisme».

Vårsemesteret 2010 er emnet viet Edvard Grieg. Vi tar sikte på å presentere utvalgte sentrale verker og genrer av Norges mest berømte komponist, og drøfte hans betydning i samtid og ettertid. Griegs plassering i spenningsfeltet mellom det nasjonale og det europeiske, og mellom det 19. århundres romantikk og det 20. århundres modernisme vil være et sentralt tema. Undervisningen deles mellom sju forelesere.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført vil studenten:

  • kjenne til sentrale problemstillinger på forskningsfeltet
  • kunne sette verkene inn i en relevant kontekst i forhold til emnets problemstillinger
  • kunne gjennomføre selvstendige analyser av et utvalg verker
  • ha bedret sin evne til skriftlig og muntlig framstilling
  • ha fått trening i å arbeide fram en problemstilling og utforme en tekst i forhold til denne.
  • kunne relatere pensumlitteraturen til relevante fagtradisjoner
  • kunne vurdere hvilken analytisk metode som er mest anvendbar i forhold til et konkret musikalsk materiale
    .

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelor-grad. Fordypningsenheten på 80 studiepoeng fra studieprogrammet i musikkvitenskap.

Overlappende emner

Kan ikke velges av studenter som har MUS2675 eller MUS2676.

Undervisning

Undervisningen går over ett semester, og omfatter normalt 8 dobbelttimer forelesning og 12 enkelttimer seminar. Et obligatorisk seminarinnlegg med presentasjon av prosjektet (semesteroppgaven) må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Semesteroppgave (20 sider à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) over et selvvalgt emne skal leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Tittel og problemstilling skal godkjennes av faglærer innen en bestemt frist. Gradert karakterskala benyttes.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2007

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2010

Høst 2009

Eksamen

Høst 2009

Vår 2009

Undervisningsspråk

Norsk