JFVU1100 – Trygderett og digital velferdsstat

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er et EVU-tilbud for deg som har arbeidserfaring fra forvaltningen, og vil lære mer om rettens betydning for digitalisering av velferdsstaten og digitaliseringens betydning for velferdsretten.

Digitalisering gir norsk velferdsforvaltning nye muligheter, men reiser også nye og utfordrende rettslige spørsmål. Utviklingen av den digitale velferdsstaten må bygge på et rettsstatlig fundament og på regler, prinsipper og verdier fra en rekke ulike rettsområder: Grunnleggende forvaltningsrett, trygderett, personopplysningsrett, diskrimineringsrett, lovgivningslære med mer. Slik sikrer vi at både dagens og fremtidens velferdsstat er i tråd med grunnleggende rettigheter i Grunnloven og internasjonal rett, og at forvaltningen etterlever grunnleggende rammer i statsrett og EØS-rett.

Emnet er knyttet til forskningsprosjektet Digital velferdsstat.

Hva lærer du?

Emnet gir deg grunnlaget for å forstå og bruke rettslige rammeverk for digitalisering av forvaltningen, som forvaltningsrett, trygderett, statsrett, menneskerett, EØS-rett, personopplysningsrett og diskrimineringsrett.

For å forstå innholdet i og betydningen av disse regelverkene, vil vi i undervisningen i stor grad bruke konkrete eksempler og caser som utgangspunkt for diskusjon. Spørsmålene disse reiser vil også bli diskutert i lys av pågående debatter om muligheter og problemer ved ulike typer digitalisering, for eksempel datainnsamling, dataanalyse, automatisering av vedtak, beslutningsstøtte, digitale maler og maskinlæring og kunstig intelligens. Emnet gir deg et faglig grunnlag for både å gjenkjenne og forstå rettslige spørsmål, og å kunne reflektere over dilemmaer og avveininger i møtet mellom retten og digitale virkemidler.

Undervisning og litteratur er lagt opp slik at emnet kan tas av personer uten tidligere juridisk utdanning. Kurset gir derfor også innføring i rettssystemet og juridisk metode.

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg:

Kunnskaper:

 • Kunnskap om ulike nasjonale og internasjonale regler som gir grunnlag for og regulerer den digitale velferdsstaten. God forståelse av hovedtrekk og sentrale begreper, prinsipper og regler i forvaltningsrett, inkl. personopplysningsrett og trygderett. Kunnskap om relevante deler av menneskerettigheter, EØS-rett og statsrett.
 • Grunnleggende kunnskap om juridisk metode knyttet til tolkning og anvendelse av norsk rett, samt forståelse av betydningen internasjonale regelverk som EØS og menneskerettigheter har for norsk rett.
 • Kunnskap om ulike tilnærminger til hvordan hhv klarspråk og digitalisering bør påvirke utforming av regelverk, retningslinjer, informasjon, vedtak m.v.
 • Kjennskap til debatter om forholdet mellom digitalisering, rettssikkerhet, etikk og individuelle rettigheter.

Ferdigheter:

 • Du skal kunne identifisere hvilke rettslige regler og prinsipper som er aktuelle i tilknytning til konkrete eksempler på digitalisering. Du skal kunne finne relevante rettskilder for å kunne tolke og anvende disse.
 • Du skal forstå forbindelseslinjene mellom alminnelig forvaltningsrett, personopplysningsrett, diskrimineringsrett, trygderett, statsrett, og ulike internasjonale regler som påvirker disse.
 • Du skal kunne diskutere utforming av regelverk, vedtak og digitale løsninger i lys av klarspråk og lovgivningsteknikk.
 • Du skal kunne identifisere dilemmaer som kan oppstå i digitaliseringsprosesser, og reflektere over de ulike verdiene og hensynene som gjør seg gjeldende i konkrete eksempler.

Generell kompetanse:

 • Du skal kunne arbeide med spørsmål som berører digitalisering og rettslig regulering/vedtak i ulike yrkessituasjoner, på måter som bidrar til å bygge en digital velferdsstat som er tillitsverdig og rettssikker.
 • Du skal ha et faglig fundament som gjør deg i stand til å forholde deg til stadig nye digitale virkemidler og arbeidsmåter, og til å holde deg oppdatert på relevante rettsregler og begreper.

Opptak og adgangsregulering

Målgruppe:

Ansatte i NAV, Arbeids- og velferdsdirektoratet eller andre deler av trygde-/velferdsforvaltningen. Andre med arbeidserfaring knyttet til digitalisering i velferdsstaten.

Opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse
 • Bachelorgrad eller tilsvarende
 • Minst 3 års arbeidserfaring på fulltid med vekt på velferdsforvaltning
 • Støttebrev fra arbeidsgiver

Søknadsfrist Høst 2022:

Søknadsfrist for å melde seg til emnet for høstsemesteret 2022 er 16. mai. Du kan søke i Søknadsweb fra 1. april.

Rangering av søkere:

Ved rangering av søkere vil vi legge vekt på søkers arbeidserfaring og motivasjon. Relevant arbeidserfaring vil bli tillagt mest vekt. Erfaring fra saksbehandling eller regelutvikling vil telle positivt. Motivasjon vurderes på grunnlag av motivasjonsbrevet.

Kvalifiserte søkere rangeres av en opptakskomite gjennom en individuell skjønnsmessig vurdering, basert på kriteriene over.

Dokumentasjon:

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene ved å laste opp dokumentasjon.

Dokumentasjonen må lastes opp i Søknadsweb under "Mine dokumenter" innen søknadsfristen. Dette må du laste opp:

 • Vitnemål:
  • Vi henter elektronisk vitnemål fra videregående opplæring i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Har du ikke elektronisk vitnemål i NVB må du laste det opp.
 • Karakterutskrifter:
  • Vi henter inn resultater i høyere utdanning fra de fleste andre norske læresteder. Du må selv sjekke at dine resultater er synlige under "eksterne resultater" i UiOs Søknadsweb. Høyere utdanning som ikke er synlig under «eksterne resultater» må du laste opp selv.
 • CV:
  • Angi utdanningsbakgrunn, stillinger, lederansvar og oppgaver, samt relevante verv. Det kreves at du nøyaktig angir varighet på de enkelte stillingene når det gjelder lengde (år og måneder) og omfang (stillingsprosent).
 • Attest:
  • Attester som dokumenterer minimum 3 års arbeidserfaring på fulltid.
 • Støttebrev:
  • Brev fra arbeidsgiver som bekrefter at du får den nødvendige permisjon fra jobben for å delta på samlingene og selvstudium.
 • Motivasjonsbrev (maks 1 side):
  • Angi hvorfor du søker studiet. Beskriv dine arbeidsoppgaver, spesielt opp mot digitalisering og din interesse for fagfeltet. Fortell hvorfor dette emnet er viktig for din jobb.

Last opp dokumentasjon i Søknadsweb

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se avsnittet om opptak og adgangsregulering

Undervisning

Undervisningen vil foregå på heldagssamlinger, totalt 7 dager (2+2+2+1 dag). Samlingene vil bestå av forelesninger fra akademikere og fagmiljøer i Arbeids- og velferdsdirektoratet, samt gruppearbeid og diskusjoner av konkrete saker.

Emnet og undervisningen er virkelighetsnær og aktuell, og tar blant annet utgangspunkt i pågående prosesser i forvaltningen.

Samlingene for høsten 2022 vil foregå følgende dager:

5.-6. september

12.-13. oktober

8.-9. november

6. desember

Obligatoriske krav:

Deltagelse på samlingene er obligatorisk.

Innlevering av utkast til oppgaven før siste samling er obligatorisk.

Adgang til undervisning

Kun deltagere med opptak til emnet har adgang til undervisningen.

Eksamen

Avsluttende skriftlig oppgave. Alle hjelpemidler er tillatt.

Merk at det er obligatorisk å levere utkast til oppgaven før siste samling, da det vil bli gitt foreløpige tilbakemeldinger.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk