Dette emnet er nedlagt

TIK4050 – Metode

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset er spesielt tilpasset masterstudenter på tverrfaglige eller flerfaglige studier som arbeider med en kombinasjon av kvantitative og kvalitative metoder. Kurset vil bestå dels av en mer generell diskusjon av ulike forskningstradisjoner og de metodologiske implikasjoner disse har. Det vil særlig bli lagt vekt på å diskutere empirisk baserte tilnærminger som ’grounded theory’, feltstudier og case-analyser. I tillegg presenterer kurset noen utvalgte teknikker for innsamling av data og analyse av innsamlet materiale, hvor intervjuing og bruk av skriftlige kilder, herunder tekst analyse, og statistikk. Kursets praktiske siktemål er å kunne gjennomføre en forskningsprosess. Det legges vekt på at studentene skal
• få grunnlag for valg av forskningstema og formulering av forskningsspørsmål
• bli bevisst hva slags metoder som passer til hvilke problemstillinger
• få økt forståelsen for at resultater presenteres slik at tilfredsstiller forskersamfunnets krav

Hva lærer du?

Forstå valg av metode og forskningsprosess i et bredere perspektiv og hvordan samle inn data og analysere dataene. Metode er et håndverk som ikke alene læres gjennom teoretisk studium, men også gjennom praksis. Studentene skal derfor ikke bare høre om, men selv innhente data, analysere og rapportere forskning.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen er obligatorisk og det kreves 80% fremmøte for fullført kurs.

Eksamen

Hjemmeeksamen på om lag 6-8 sider.

Det skal lages en tekst bestående av to deler:

Den ene delen skal omhandle metode generelt basert på hva dere har
gjennomgått i seminarene i vår.

I den andre delen av oppgaven så skal dere gjøre rede for hvordan det
dere har gjennomgått i vår har hatt relevans for deres eget prosjekt.

Oppgaven skal være på om lag 6-8 sider

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Annet

Nedlagt emne.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Nedlagt emne.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk