Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du?

Kunnskaper

Kandidaten har bred kunnskap om:

 • sammenhengen mellom portugisisk språk og språkets kulturelle kontekst
 • portugisisk grammatikk og grammatisk teori, om portugisisk språkbruk skriftlig og muntlig, om språklig og grammatisk variasjon mellom Portugal og Brasil og om forskjeller mellom portugisisk og norsk
 • den iberiske verdens historie, med hovedvekt på nyere tid
 • kildekritikk og akademisk oppgaveskriving på portugisisk

Kandidaten kjenner til:

 • sentrale forskningsområder innen portugisisk språkvitenskap og historie og samfunnsforhold i den iberiske verden
 • utvikling og endring av portugisisk språkbruk og rettskriving

Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap:

 • portugisisk grammatikk og språkbruk og om historie og aktuelle samfunnsforhold i den iberiske verden

Kandidaten har kunnskap om:

 • Vestens filosofi- og vitenskapshistorie og om humanioras fagtradisjoner og plass i samfunnet

Kandidaten har grunnleggende kunnskaper:

 • innen minst ett annet selvvalgt fagområde, som kan gi utfyllende perspektiver til portugisiskstudiet og sikre faglig bredde i bachelorgraden

 

Ferdigheter

Kandidaten kan anvende:

 • portugisisk grammatikk og regler for portugisisk språkbruk skriftlig og muntlig på en idiomatisk riktig måte. Språkferdigheten tilsvarer B1/B2-nivå i det europeiske rammeverket Common European Framework of Reference for Language (CEFR)
 • relevante resultater fra forskningsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger innen portugisisk språkvitenskap og iberisk historie og samfunn i egne skriftlige og muntlige analyser på portugisisk
 • innlærte språkferdigheter og innsikt i historie og samfunn til å analysere kompliserte problemstillinger innen studiespråkets språkvitenskap og historie, og til å identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i en vitenskapelig tekst
 • portugisisk språk i skriftlig og muntlig argumentasjon og treffe begrunnede valg i akademiske framstillinger

Kandidaten kan reflektere over:

 • tilbakemelding på eget arbeid og gjennom dette forbedre sine faglige prestasjoner
 • problemstillinger knyttet til språkinnlæring og akademisk bruk av portugisisk i skriftlige og muntlige analyser av temaer innen fagområdet

Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til:

 • relevant primær- og sekundærlitteratur om og på portugisisk og framstille dette i en resonnerende og idiomatisk korrekt tekst som belyser en faglig problemstilling på portugisisk

Kandidaten kan beherske:

 • fremgangsmåter for litteratursøk i alle portugisiskspråklige skriftlige og muntlige primær- og sekundærkilder, som trykte og elektroniske ordbøker og korpus
 • kildekritikk og regler for sitering på portugisisk
 • teknikker for korrekt oversettelse mellom portugisisk og norsk
 • teknikker for innlæring av portugisisk grammatikk og ordforråd, slik at det kan presenteres fritt fra hukommelsen
 • teknikker for muntlig produksjon av portugisisk språk og for å gjøre muntlige presentasjoner spontant og fritt på portugisisk

 

Generell kompetanse

Kandidaten har innsikt i relevante:

 • fagetiske problemstillinger knyttet til forskning, kildekritikk, sitering og oversettelse

Kandidaten kan planlegge og gjennomføre:

 • varierte skriftlige og muntlige oppgaver og prosjekter som strekker seg over tid og disponere tiden slik at oppgaver blir fullført innen en fastsatt frist
 • skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner alene eller i en gruppe, og i tråd med krav til sitering og formell fremstilling på portugisisk

Kandidaten kan formidle:

 • sentralt fagstoff som teorier og problemstillinger innen portugisisk grammatikk og oversettelse og iberisk historie og samfunn skriftlig og muntlig på portugisisk, i et akademisk korrekt språk og med relevant ordforråd

Kandidaten kan utveksle:

 • faglig begrunnede synspunkter og erfaringer med andre på fagområdet og gjennom dette bidra til økt kunnskap om portugisiskspråklige problemstillinger og utvikling av tolkninger og analyser

Kandidaten kjenner til:

 • nytenkning innen forskningsområdene til fagmiljøet på portugisisk ved Universitetet i Oslo

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 19. mai 2017 14:00