Hvorfor velge denne retningen?

Vil du bidra til å finne løsninger for en bærekraftig bruk av våre vannressurser, arbeide med å sikre en trygg vannforsyning, jobbe med å varsle flom eller lære om vannkraft? Da er dette studiet for deg.

Du lærer om vann i elver, innsjøer, mark- og grunnvann, samt snø og is. Du blir kjent med fysiske, kjemiske og biologiske prosesser som regulerer forekomst, fordeling og kretsløp av vann i atmosfæren, på og under jordoverflaten og gjennom vegetasjonen.

Selv om der er store forekomster av ferskvann på jorden, er det ikke alltid på rett sted, til rett tid eller av tilfredsstillende kvalitet. Ferskvann er en verdifull, men begrenset ressurs, i mengde kun tre prosent av alt vann på jorden, og tilgang på rent vann er et økende globalt problem. Kunnskap om hydrologi og glasiologi har således stor betydning for både bærekraftig bruk og beskyttelse av våre vannressurser.

Studieretningen dekker vannfaglig kunnskap i bred forstand med fokus på hydrologi og glasiologi, som spesielt på høye breddegrader og i høye fjellområder er nært knyttet til hverandre. Fokus er på vannets kretsløp – vi kvantifiserer vannets forekomst, lagring og bevegelse på landjorda og samspillet med de ulike komponentene i kretsløpet, samt deres sårbarhet for klimaendringer.

Sentrale tema innen hydrologi er forståelse og modellering av prosesser som nedbør, fordampning, strømning i elver og under bakken (mark- og grunnvann), samt ekstreme hendelser slik som flom og tørke. På nordlige breddegrader er glasiologi og kryosfæriske prosesser sentrale deler av vannets kretsløp. Kunnskap om vann som har frosset, det vil si av snø og isbreer kalles glasiologi. Viktige tema er massebalanse og dynamikk til snø og isbreer. Du lærer om de grunnleggende prosessene som styrer vannets kretsløp, inkludert kryosfæriske prosesser.

Vi bruker observasjoner, feltstudier og beregninger i studiet av vannets kretsløp. Både statistisk og fysisk modellering er viktige metodiske verktøy i studiet.

Hydrologisk og glasiologisk kunnskap er viktig for å finne løsninger på nasjonale og globale vannproblemer i en tid hvor menneskelige inngrep og klimaendringer står sentralt. Som hydrolog eller glasiolog finner du interessante, aktuelle og utfordrende karrierer tilgjengelige innen vitenskapelig forskning, offentlig forvaltning, vannkraftplanlegging, vannressursforvaltning og rådgivning.

Publisert 23. jan. 2017 15:11 - Sist endret 26. sep. 2017 16:01