Hva lærer du?

En kandidat fra masterprogrammet for kunsthistorie og visuelle studier, studieretning kunsthistorie og visuelle studier har følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • har avansert kunnskap innenfor kunsthistorisk teori og metode og utvalgte temaer innenfor vestens kunsthistorie, fra antikken til samtid
 • har spesialisert kunsthistorisk innsikt innenfor et avgrenset område, enten verk-, kunstner- eller teoretisk orientert
 • kan bruke sin kunnskap innen kunsthistorien til å ta for seg nye temaer innen kunsthistoriske forskningsfelt
 • kan formulere og besvare problemstillinger og sette disse i relasjon til kunsthistoriefagets egenart, samfunnsmessige, etiske, estetiske eller teoretiske sammenhenger.

Ferdigheter

 • kan analysere og forholde seg kritisk til kunsthistorisk kildemateriale og anvende dette til å danne egne problemstillinger og resonnementer
 • kan analysere og anvende kunsthistoriske teori og metode på en selvstendig måte i eget forskningsarbeid
 • kan bruke kunsthistoriske teorier og metoder, og i tillegg analysere og forholde seg kritisk til disse.
 • kan finne frem til og gjennomføre et selvstendig, avgrenset kunsthistorisk prosjekt, under veiledning, og kunne korrekt kildebruk og sitatteknikk, samt gjenstandsetikk der hvor dette er relevant.

Generell kompetanse

 • mestrer en kritisk og analytisk tilgang til og anvendelse av nyere kunsthistorisk teori og metoder
 • kan gjennomføre avanserte prosjekter ved å bruke sin kunnskap og ferdigheter på nye områder innenfor det kunsthistoriske forskningsfeltet
 • kan formidle et omfattende selvstendig forskningsarbeid skriftlig, muntlig og ved bruk av nyere medier, samt beherske kunstteoretiske begreper og fagterminologi
 • kan kommunisere kunsthistorisk forskningsmateriale, både i et kritisk fagfellesskap og til allmennheten
 • kan bidra til utvikling av kunsthistorisk empiri og teori innenfor et faglig fellesskap

Publisert 6. sep. 2018 11:52 - Sist endret 19. des. 2018 13:35