Hva lærer du?

Læringsutbyttebeskrivelse for bachelorprogrammet i lingvistikk:

KUNNSKAP:

Kandidaten

 • har kjennskap til sentrale problemstillinger i det vitenskapelige studiet av menneskers språk og kjenner grunnleggende teoretiske begreper for språkvitenskapelig analyse
 • har grunnleggende kunnskaper om studiet av ord, fraser og setninger som uttrykk for betydning uavhengig av situasjonene språket brukes i (semantikk)
 • vet hvordan språkbrukere kan knytte ulike former for mening til ord, fraser, setninger og tekster gjennom å spille på kontekstuelle rammer i forskjellige situasjoner hvor språklige ytringer brukes i kommunikasjon mellom mennesker (pragmatikk)
 • har kjennskap til grunntrekk i språklig lydlære (fonetikk/fonologi)
 • har grunnleggende kunnskaper om ordstruktur (morfologi)
 • har grunnleggende kjennskap til setningsstruktur (syntaks)

FERDIGHETER:

Kandidaten

 • kan utføre grunnleggende akustisk analyse av språklyder
 • behersker det akustiske analyseprogrammet PRAAT
 • kan lese lydskrift i IPA-systemet og selv bruke IPA-symboler til å utføre fonetisk og fonemisk transkripsjon
 • kan sette opp formelle representasjoner av språklige fenomener innen fonetikk, fonologi, morfologi, syntaks og semantikk
 • kan bruke sentrale teoretiske begreper i beskrivelse og analyse av språklig empiri på lyd-, ord- og setningsplan
 • kan argumentere for analysene sine av språklig innhold, ord- og setningsstruktur og tekster ut fra teoretiske rammer
 • kan håndtere og selv framstille empiriske data fra områder som språktilegnelse, språklig variasjon, språkbruk i ulike kommunikasjonssituasjoner og flerspråklighet
 • kan finne fram til, vurdere og henvise til lingvistisk fagstoff til en gitt lingvistisk problemstilling og bruke dette i en diskusjon av språklige problemstillinger

GENERELL KOMPETANSE:

Kandidaten

 • har innsikt i fellesstandarder for akademisk faglighet og kan formidle språkvitenskapelig fagstoff
 • har innsikt i og kan reflektere over relevante etiske problemstillinger innenfor empirisk vitenskap
 • kan planlegge og skrive en drøftende framstilling i tråd med akademisk standard for skriving
 • kan formidle lingvistiske teorier, skrive akademiske tekster, formulere problemstillinger og muntlig og skriftlig resonnere rundt språklige uttrykk
 • kan diskutere lingvistiske teorier og problemstillinger med andre både innenfor og utenfor den lingvistiske fagkrets
 • kjenner til nyere bidrag innenfor lingvistikkens emneområde

 

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 28. sep. 2016 14:35