Faglige ting før, under og etter utvekslingsoppholdet

Alle

Generelt

Alle som reiser på utveksling plikter å forholde seg til læringsmålene og læringsutbyttet ved gjeldende modul. Ikke alle fag undervises nødvendigvis på utvekslingsuniversitetet. Sett deg inn i dette ved å lese tidligere rapporter. Det hviler dermed et eget ansvar hos den enkelte å tilegne seg kunnskapen i modulen, til tross for utvekslingssemester.

Kliniske fag

Om du mener at du har fått for dårlig klinisk dekning under utvekslingsoppholdet ditt, har du selv ansvar for å informere fakultetet om dette slik at du delvis kan få kompensert for det hjemme. I slike tilfeller vil fakultetet normalt utstyre deg med et brev, stilet til aktuell sykehusavdeling, som bekrefter at du har vært på utveksling og har fått for dårlig klinisk dekning i det aktuelle faget. Du henvender deg selv til avdelingen med brevet.   

Prosjektoppgave

Også studenter på utveksling må forholde seg til krav som gjelder for prosjektoppgaven i ny ordning (kull H14 og senere). Det er mulig å søke utsatt innlevering dersom du mister skriveperioder i forbindelse med utveksling.

Semestereksamen hjemme (modul 4 og 6)

De aller fleste foretrekker å ta eksamen ved institusjonen de utveksler til. Om du utveksler i modul 4 og modul 6 kan du imidlertid velge å ta eksamen hjemme (full eksamen).  Ved ønske om eksamen hjemme, meld fra til internasjonal koordinator innen henholdsvis 15.april (eksamen i vårsemesteret) og 1.november (eksamen i høstsemesteret). Det er normalt uproblematisk å ta eksamen hjemme, men det tas et forbehold om tilstrekkelig kapasitet på ordinær eksamen. Om det allerede er oppmeldt 112 studenter (maksantall) til den aktuelle ordinære eksamenen, vil det ikke være mulig å ta denne. Du må da velge mellom å avlegge eksamen ved institusjonen du utveksler til eller ta konteeksamen hjemme i januar/februar (utveksling i høstsemesteret) eller august/september (utveksling i vårsemesteret). Merk at, dersom du tar eksamen hjemme vil det ikke fremkomme av vitnemålet at du har vært på utveksling, men du kan be om en bekreftelse fra Fakultetet.

Hvis du er oppmeldt til muntlig eksamen hjemme, og før eksamensdagen vet at du ikke kommer til å møte på eksamen, gi beskjed så snart som mulig. Selv beskjed kort tid før eksamen er bedre enn fravær uten beskjed.

Du som skal ta klinisk muntlig eksamen hjemme må dokumentere negativ MRSA-test for å få lov til å gå opp til eksamen. Dokumentasjonen må du sende eller levere til internasjonal koordinator senest kl. 12 dagen før eksamen.

Modul 5

Psykiatri

Undervisning og eksamen tas i sin helhet ved vertsuniversitetet. Ved eventuell stryk må man normalt konte ved vertsuniversitetet.

Øvrige fag

Alle andre fag i modulen må leses på egenhånd. På bakgrunn av bestått eksamen i psykiatri ved vertsuniversitetet fritas man for ordinære eksamener i modul 5, men det blir tilrettelagte eksamener i rettsmedisin, rettspsykiatri og farmakologi med reseptlære (fordelt på to dager) i begynnelsen av semesteret etter hjemkomst, del vil si henholdsvis første halvdel av september og første halvdel av februar. Disse eksamenene må være bestått for å få lov til å gå opp til eksamen i modul 6.  Enkelte utvekslingsuniversiteter tilbyr undervisning og eksamen i farmakologi og rettsmedisin som godkjennes av UiO. Da behøver man ikke ta disse ved hjemkomst.

Modul 6

Man får studentlisens etter eksamen i modul 6. Uten studentlisens er det visse ting du ikke får gjøre under utplassering i modul 7, så som å gå vakt og skrive ut resepter. Om du også har utvekslet i modul 5, er avlagt og bestått prøve i reseptlære en forutsetning for å få studentlisens.

Dersom du har avlagt eksamen ved utvekslingsstedet tidligere enn kullet ditt kan man søke om å få studentlisens tidligere. Kontakt koordinator for utveksling og vedlegg dokumentasjon (epost fra koordinator ved utvekslingsstedet er tilstrekkelig) på bestått eksamen, så vil studieseksjonen sender over liste innen 1.juni/1.desember for tidligere lisens. Lisensen vil da bli tilgjengelig samme dag/første arbeidsdag etter. Etter denne datoen vil man få lisens sammen med kullet.

Midlertidig lisens gjøres tilgjengelig i HPR-registeret dagen etter eksamen.

Fortsettelse på studiet hjemme

For studenter på utveksling gjelder det samme som for øvrige studenter:

En programstudent som ikke består eksamen i en modul i medisinstudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, eventuelt til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

 

 

 

Publisert 10. mars 2014 12:16 - Sist endret 22. mai 2019 11:26