Hva lærer du?

Læringsutbyttebeskrivelse for studieretningen Nordisk: språk, litteratur, retorikk


KUNNSKAP

Kandidaten

 • har gode kunnskaper om nordisk språk og litteratur fra et mangfold av perioder, sjangrer, stilnivåer og kontekster
 • har gode kunnskaper om hvordan språk er bygd opp og hvordan de læres
 • har god innsikt i hvordan språklige ytringer, både muntlige og skriftlige, kan analyseres
 • har god kjennskap til skriftspråk fra ulike perioder av nordisk, særlig norsk historie
 • har gode innsikter i sammenhenger mellom internasjonalisering og globalisering samt endringer i språklige og litterære uttrykk
 • har kunnskap om hvordan ordforrådet i norsk er bygd opp og teorier om ordlæring
 • har kunnskap om hvordan andrespråk tilegnes og utvikles

FERDIGHETER

Kandidaten

 • kan analysere og tolke litteratur selvstendig og kritisk
 • kan nærlese forskjellige typer tekster kritisk reflektert med så vel innsikt som distanse
 • kan analysere språklige ytringer i et historisk, dialektologisk, sosiolingvistisk, tekstlingvistisk og andrespråklig perspektiv
 • kan reflektere over litteraturens rolle i både teoretisk, språklig og historisk sammenheng
 • kan bruke skriftspråk fra ulike perioder av nordisk, særlig norsk historie som kildemateriale
 • kan redegjøre for hva det vil si å være flerspråklig og for flerspråklig opplæring i Norge


GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • kan både skriftlig og muntlig formidle relevant fagstoff fra fagfeltet innen nordisk
 • har innsikt i fagetiske problemstillinger knyttet til bruk av forskningslitteratur i egne skriftlige fremstillinger
 • er i stand til å delta muntlig og skriftlig i faglige meningsutvekslinger om litterære, filologiske og språklige forhold
 • er opplært i hermeneutisk tenkning – ved å teste antakelser mot data være i stand til å endre disse antakelsene
 • kan planlegge og skrive en drøftende framstilling i tråd med akademisk standard for skriving

 

Publisert 1. des. 2015 14:58 - Sist endret 13. jan. 2016 09:18