Hva lærer du?

Det faglige innholdet i programmet vil avhenge av hvilke emner du velger. Se under ”innhold” på hver enkelt emnepresentasjon

Kunnskapsmål

  • Ha grunnleggende innsikt i de fagområdene du har valgt.
  • Ha kjennskap til ulike teorier som kan brukes til utvikling av alternative metoder og teknikker.
  • Ha kjennskap til ulike metoder og teknikker for analyse og problemløsing innen de aktuelle fagområdene.

Ferdighetsmål

  • Kunne formulere deg på en vitenskapelig måte, både skriftlig og muntlig.
  • Kunne arbeide selvstendig og samarbeide på tvers av faggrenser.
  • Kunne velge ut relevant informasjon for en bestemt oppgave eller problemstilling.
  • Kunne strukturere arbeid sammen med medstudenter.
  • Kunne forholde deg til tidsfrister.
  • Kunne tenke analytisk.

Generelle kompetansemål

Du skal ved endt studium kunne reflektere over sentrale, etiske og vitenskapelige problemstillinger knyttet til eget og andres arbeid. Studiet skal bidra til å utvikle din faglige nysgjerrighet og gi deg forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og egne meninger og holdninger.

Publisert 6. juni 2012 10:00