Anbefalinger for bruk av Mentimeter og andre studentreponssystemer

Vi anbefaler at SRS brukes der det gir størst pedagogisk gevinst. Dette kan være f.eks økt studentaktivitet, sjanse til å reflektere over egen læring, at studenter kan sjekke om den forståelsen de har er riktig, at de kan overvåke egen læringsprosess, eller at foreleser kan sjekke om studentene har skjønt det de skal før man fortsetter undervisningen.

Dette kan gjøres på forskjellige måter:

Beholde studenters oppmerksomhet

Det er vanlig å anta at mennesker klarer å holde et relativt konsentrert fokus i 10 - 18 minutter når man er en passiv lytter. Om man legger inn noen få SRS-aktiviteter med passende mellomrom, kan dette hjelpe med å holde på oppmerksomheten.

Oppfordre til aktivisering av studentene under forelesningen


Å stille godt gjennomtenkte spørsmål til studentene, og stille forventinger til deltagelse kan føre til at studentene reflekterer bedre over lærestoffet gjennom forelesningen.

Oppfordre til diskusjon og samarbeid mellom studenter gjennom forelesningen

Med øvelser myntet på små grupper kan foreleser skape gode korte diskusjoner om en spesifikk del lærestoffet, der det kreves at studentene oppnår konsensus.

Oppmuntre til deltagelse fra alle studenter i rommet

Å stille et muntlig spørsmål i plenum hvor én student må rekke opp hånden og svare, er ikke bare en barriere for mange, det begrenser også deltagelsen til resten av studentmassen. SRS fasiliterer aktiviet som kan aktivisere alle i rommet.

Skape trygge rammer for deltagelse hos sjenerte studenter

SRS gir mulighet for studenter til å svare på spørsmål på en privat og anonym måte. Dette er en stor fordel for de som vanlig vis av ulike grunner ikke ønsker å snakke i forsamlinger. Anonymitetsaspektet ved SRS forenkler også rammene rundt sensitive svar på spørsmål av etisk, juridisk og moralsk karakter.

Sjekke hva studenten har skjønt gjennom forelesningen

Ved å benytte SRS kan undervisere kontrollere om studentene forstår viktige aspekt ved lærestoffet som gjennomgås. På denne måten slipper studentene å alltid måtte vente på å innleverte oppgaver eller eksamener for å få tilbakemelding på egen forståelse av faget. I stedet kan de få tilbakemelding på forståelsen av forelesingsstoffet under selve forelesningen.

Undervise på en måte som tilpasser seg lærebehovene til studentene

Dersom f.eks et histogram viser at et større antall av studenter har svart feil på et spørsmål, kan underviseren forklare aspekter rundt denne materien grundigere. I motsatt tilfelle kan histogrammet vise at nesten alle har svart riktig, og man kan anta at de da har forstått fagstoffet. Da kan foreleser gå videre til neste del.

Kontrollere tilstedeværelse og raskt rette forelesnings-quizzer.

Dette kan oppnås dersom hver student bruker login-mekanismer i SRS som identifiserer studenten. Ulike SRS har forskjellig støtte for dette, og på UiO er det kun Nettskjema som kan identifisere personer og lagre persondata.

Krydre forelesningen

Det er ofte spenning knyttet til fremvisningen av resultatdata, og dette kan være en fin måte å engasjere på.

Sikkerhet og personvern

Vi gjør oppmerksom på at man ikke skal lagre sensitive data i systemet. Dersom det er nødvendig å benytte data av sensitiv karakter kan man f.eks vise dette et annet sted, men likevel foreta avstemming i Mentimeter.

Publisert 12. jan. 2016 12:22 - Sist endret 17. jan. 2022 09:37