English version of this page

Timeregnskap

Godkjent av dekanen 14. juni 2018 med virkning fra og med høstsemesteret 2018.

Timeregnskapssatser som gjaldt til og med våren 2018.

Timeregnskapet er et verktøy for arbeidsgiver til å fordele arbeidsoppgaver for vitenskapelig ansatte. Reglene for timeregnskapet er fastsatt av dekanen. Enhetsledere kan i samråd med dekanen vedta utfyllende regler for sin enhet.

Timeregnskapet omfatter oppgaver innenfor administrasjon og undervisning. Disse oppgavene krever ofte koordinering av mange ansatte, på tvers av hele virksomheten. Andre oppgaver – herunder forskning – utføres som regel av ansatte på egenhånd eller i mindre grupper og fordeles derfor mest hensiktsmessig av dem som er involvert.

Arbeidsoppgavene som omfattes av timeregnskapet, er enten pålagt eller godkjent av lederen ved enheten. Det gjelder spesielt oppgaver som foregår utenfor enheten, for eksempel undervisning ved andre enheter på universitetet. Oppgaver som gir rett til honorar, gir normalt ikke uttelling i timeregnskapet.

Satsene i timeregnskapet indikerer en normal arbeidsinnsats for de ulike oppgaver. Det faktiske arbeidet med en bestemt oppgave kan avvike fra timesatsen. Over tid og i gjennomsnitt skal imidlertid arbeidsinnsatsen være på linje med timesatsene. Der er enhetslederens ansvar å legge til rette for at den enkelte ansatte kan utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte innenfor den normerte tid. Det er den enkelte ansattes ansvar å påse at innsatsen står i et rimelig forhold til de normerte timesatser.

Arbeidsplikt

Arbeidsplikten for administrasjons- og undervisningsoppgaver beregnes i timer som andel av total arbeidsplikt. Arbeidsplikten avtar med økt alder og varierer etter stillingstype, som indikert i tabellen nedenfor.

 

 

Stilling

Andel av total arbeidsplikt

Antall arbeidstimer pr. år

Under 60 år

60-61 år

62 år eller mer

Professor/førsteamanuensis

53 %

898

878

831

Universitetslektorer

80 %

1356

1326

1254

Professor II

20 %

340

332

314

Stipendiater (utenom semestre undervisningsfri)*

25 %

424

* For stipendiater som ansettes for fire år, er arbeidsplikten 25 prosent, altså 1695 timer. Det kan gis inntil to semestres undervisningsfri for utenlandsopphold, feltarbeid og lignende, slik at arbeidsplikten reduseres inntil 1272 timer. For stipendiater som ansettes for tre år med mulighet for forlengelse med opptil ett år, utgjør arbeidsplikten 75 prosent av tiden man er ansatt utover tre år  (maksimalt 1272 timer).

 

Over- og underskudd

Over- og underskudd på timeregnskapet beregnes årlig.

Det er enhetslederens oppgave å påse at det ikke opparbeides store over- eller underskudd på timeregnskapet ved å tilpasse oppgavemengden for den enkelte ansatte. Avvik utover ett semesters arbeidsplikt bør kun forekomme i helt spesielle tilfeller; i slike tilfeller må enhetsleder i samråd med angjeldende ansatte utarbeide en plan for hvordan avviket skal avvikles over en rimelig tidshorisont.

Syke- og permisjonsfravær

Ved langvarig sykdoms- eller permisjonsfravær kan arbeidsplikten reduseres. Lederen ved enheten fastsetter den eventuell reduksjonen. Normalt vil arbeidsplikten reduseres proporsjonalt med fraværet, uavhengig av når på året fraværet faller.

Ved kortvarig sykefravær som medfører at den ansatte ikke er i stand til å utføre pålagte arbeidsoppgaver, og der det ikke er mulig å ta igjen oppgavene på et senere tidspunkt, regnes arbeidet som utført.

Rutiner for utfylling

Timeregnskapet føres av administrasjonen ved enhetene og fremlegges for den enkelte ansatte for rettelse innen en angitt frist.

Arbeidet føres i det semester det er utført, med følgende unntak:

 • Sommerundervisning føres i foregående vårsemester.
 • Eksamensarbeid føres det semester eksamen avholdes.
 • Behandling av klagesaker føres påfølgende semesteret.

Satser

Nedenfor følger en oversikt over normerte timesatser. Satsene gjelder i utgangspunktet kun for ansatte ved fakultetet. Som forklart innledningsvis er satsene basert på hva som normalt kreves og forventes av innsats for de ulike arbeidsoppgaver.

Undervisning

Oppgave

Uttelling

Forelesning

5 timer pr. undervisningstime

Seminar

3,5 timer pr. undervisningstime

Stipendiater og andre midlertidig ansatte får en ekstra uttelling på 10 timer for nye undervisningsoppgaver (forelesning, seminar).

Veiledning

Veiledning master

Oppgave på 45-60 studiepoeng: 40 timer

Oppgave på 30-45 studiepoeng: 30 timer

Timene fordeles på forhånd og etter avtale på hovedveileder og eventuelle biveiledere.

Veiledning Ph.d.

180 timer.

Timene fordeles på forhånd og etter avtale mellom hoved- og biveileder(e).

120 timer fordeles over de første tre år. Resterende timer tildeles når kandidaten fullfører.

Sensur

Oppgave

Uttelling

Skoleeksamen og tilsvarende

0,75 timer pr. oppgave

Større innleveringer og tilsvarende

1,5 time pr. oppgave

Muntlig eksamen

1 time pr. kandidat*

Oppgave 45-60 studiepoeng 7 timer pr. oppgave
Oppgave 30-45 studiepoeng 5 timer pr. oppgave

Begrunnelser, deltagelse på sensurmøter og andre sensuroppgaver inngår i timesatsene. Behandling av klager gir samme utteling som ordinær sensur.

* Satsen for muntlig eksamen er basert på en eksaminasjon på 30-45 minutter.

Utarbeidelse av eksamensoppgaver og sensorveiledning

Oppgave

Uttelling

Eksamensoppgave

8 timer

Eksamensoppgave som krever særlig innsats* 12 timer
Kontroll/kvalitetssikring av eksamensoppgave og sensorveiledning 1 time

Satsen gjelder for alle typer eksamener, og omfatter utarbeidelse av sensorveiledning.

* Satsen brukes unntagelsesvis der oppgaven er særlig omfattende eller krevende, som for eksempel statistikk.

Emneansvar

Oppgave

Uttelling

Ordinære emner*

10 timer

Emner som krever ekstraordinær oppfølging*

20 timer

Vesentlige endringer av et emne (større pensumrevisjoner, nye seminar- eller undervisningsopplegg) 15 timer
Pedagogisk utviklingsarbeid (utvikling av nye emner og undervisningsmetoder)** Skjønnsmessig vurdering

* Satsene gjelder emner på 10 studiepoeng, og må skaleres tilsvarende for emner av en annen størrelse. Satsene inkluderer ansvar for emneside, detaljert undervisningsplan, vurderingsform, pensum, oppfølging av seminarledere og gjennomføring av evalueringer.

** Uttelling gis kun når arbeidet må anses å gå vesentlig lenger enn det som vanligvis forventes av normal oppgradering og videreutvikling.

Bedømmelse av doktoravhandling og deltagelse ved disputas

Oppgave

Uttelling

Bedømmelse*

20 timer

Diputas**

8 timer

* Dersom det interne medlemmet av bedømmelseskomiteen må tre inn som opponent, gis et tillegg på 10 timer.

**Satsen for disputas gjelder også for leder av disputasen.

Behandling av stillingssøknader

Oppgave

Uttelling

Siling*

 0,5 timer pr. søker.

Bedømmelse, inntil 5 kandidater

20 timer

Bedømmelse, flere enn 5 kandidater

30 timer

Opprykk, per kandidat 10 timer

* For siling er uttellingen i sum for alle som deltar i arbeidet, og oppad begresent til 100 timer.

Satsene gjelder for alle stillingstyper, med unntagelse av stipendiatstillinger; for slike stillinger brukes halvparten så store satser

Annet arbeid

Oppgave

Uttelling per semester

Løpende faglig arbeid, som enkle administrative oppgaver, deltagelse på interne møter og arrangementer, verv og medlemsskap i interne komiteer, råd og utvalg*

30 timer pr. semester

Kontakttid**

20 timer pr. semester

Instituttleder Ikke omfattet av timeregnskap
Andre lederverv Fastlegges på den enkelte enhet
Kurs i universitetspedagogikk Medgått tid i henhold til omfang på universitetets kurstilbud
Opptak til doktorgradsprogram 2 timer pr. søker
Norskopplæring for utlendinger Faktisk medgått tid + 1 time per kursgang
Foredrag ved faglig-pedagogisk og åpen dag 6 timer pr. semester
Medlem av fakultetsstyret 5 timer pr. møte
Medlem av tilsettingsutvalget 2 timer pr. møte
Medlem av utvalg, råd o.l. ved fakultet og universitet møtetid pluss 1 time forberedelse pr. møte
Verneombud/HMS 10 timer pr. semester

* Satsen gis kun til fast ansatte som ikke er i forskningspermisjon.

** Satsen gis til alle som har undervisningsoppgaver i angjeldende semester.

Enhetsspesifikke tillegg

  Sosialantropologisk institutt

  • Veiledning master: 13 møter á 4 timer (inklusive veiledning i felt)
  • Veiledning bacheloroppgave og -skisse: 1,5 time per kandidat
  • Eksamen master: 8 timer, pluss 2 timer muntlig eksamen
  • Koordinering av hyttetur og OSI-seminar: 50 timer
  • Etnografisk film: 35 timer
  • Opptakskomite master: 35 timer
  • Midtveisevaluering ph.d: 10 timer
  • Instituttseminar: 60 timer
  • Lunsjseminar: 20 timer
  • Ph.d-leder: 175 timer
  • Instituttleders stedfortreder: 25 timer
  • Undervisningsleder: 150 timer
  • Medlem i undervisningsledergruppen: 100 timer
  • Representant instituttstyret:15 timer pr. semester
  • Representant programråd: 10 timer pr. semester

  Psykologisk institutt

  • Veiledning bacheloroppgave (20 studiepoeng): 10 timer
  • Sensur bacheloroppgave (20 studiepoeng): 2,5 timer
  • Veiledning/tilbakemelding, individuell og i gruppe: fra 1 til 1,5 timer pr, brukte time avhengig av emne og innhold
  • Internship-emne på master: 10 timer pr. student
  • Instituttstyremedlem: 20 timer pr. semester

  TIK

  • Programansvar master: 150 timer pr. semester
  • Programansvar PhD: 100 timer pr. semester
  • Ansvar TIKs seminarserie: 10 timer pr. semester
  • Leder av forskergruppe: 40 timer pr. semester
  • Ansvar for forskergruppemøter (der dette benyttes reduseres uttelling for forskergruppeleder tilsvarende): 20 timer pr. semester
  • Medlem av TIKs ledergruppe: 30 timer pr. semester
  • Medlem av TIK-styret: 5 timer pr. møte
  • Fagforeningsverv: individuell avtale ved utnevnelse
  • Planleggingsansvar TIKs del av sommerskolen: 5 timer pr. semester
  • Opptakskomité masterprogram: 2 timer pr. møte
  • Godkjenning av utenlands utdannelse: 5 timer pr. kandidat

  Økonomisk institutt

  • Nestleder: 140 timer pr. semester
  • Eksamensansvarlig: 65 timer pr. semester
  • Kvalitetssikrer eksamen: 10 timer pr. semester
  • Programleder PhD: 90 timer pr. semester          
  • Programleder Master: 90 timer pr. semester    
  • Programleder Bachelor: 90 timer pr. semester 
  • Memo-ansvarlig: 20 timer pr. semester
  • Leder av innpassingskomité: 40 timer pr. semester        
  • Innpassingskomité: 25 timer pr. semester
  • Masteroppgavekomité leder: 40 timer pr. semester      
  • Masteroppgavekomité medlem: 20 timer pr. semester
  • PhD-utvalg (ikke inkl. bedømmelse): 10 timer pr. semester        
  • Placement officer: 15 timer pr. semester
  • Intervjukomite AEA (kun vårsemester): 35 timer pr. semester   
  • Instituttstyre: 15 timer pr. semester     
  • Koordinere forskerseminar: 20 timer pr. semester
  • Arrangere fredagsseminar: 10 timer pr. semester
  • Superbruker: 10 timer pr. semester

  Institutt for Sosiologi og samfunnsgeografi

  • SGO4080/90: Vurdering av prosjektskisse, tildeling av veileder og designseminar: 10 timer
  • Veiledning semester-/emneoppgaver: 1 time pr. kandidat
  • Veiledning bachelor-oppgaver: 1 time pr. kandidat
  • Veiledning UTV3091: 1,5 time pr. kandidat
  • Ekskursjon/hyttetur ved semesterstart: faktisk medgått tid, oppad begrenset til 8 timer.
  • Prosjektakkvisisjon prosjektforum: 15 timer pr. avtale
  • Prosjektakkvisisjon forøvrig: 15 timer pr. emne
  • Undervisningsleder samfunnsgeografi: 250 timer
  • Undervisningsleder sosiologi: 337 timer
  • Undervisningsleder tverrfaglige programmet: 100 timer
  • Forskningsleder samfunnsgeografi: 112 timer
  • Forskningsleder sosiologi: 225 timer
  • Mentor: 5 timer pr. postdoktor
  • Instituttstyre og programråd: Faktisk møtetid pluss to timer forberedelse pr. møte
  • Frokostseminar: 1 timer pr. møte
  • Metodelunch: 2 timer pr. møte, 5 timer for koordinatoroppgaver
  • Informasjonsmøte semesterstart: 1 time pr. møte

  Institutt for statsvitenskap

   

  • Undervisningsleder (inkl. programledelse for de statsvitenskapelige programmene): 337 timer pr. semester
  • Programledere for tverrfaglige BA-programmer og PECOS: 100 timer pr. semester
  • Områdelærer: 60 timer pr. semester
  • Nestleder: 224,5 timer pr. semester

   

  Publisert 9. nov. 2017 12:33 - Sist endret 14. apr. 2020 09:20