English version of this page

Omsorgspermisjon

Omsorgspermisjon har først og fremst sammenheng med omsorg for mindreårige barn. Det er en forutsetning at fraværet er nødvendig for å ha omsorg for barnet og at du har registret barn i din omsorg i HR-portalen, se veiledning.

Omsorgsforpliktelser for andre nærstående personer kan være grunnlag for velferdspermisjon eller pleiepenger.


To ukers omsorgspermisjon ved fødsel eller adopsjonsovertakelse

 • Far/medmor har rett til 2 ukers lønnet omsorgspermisjon i forbindelse med selve fødselen.
 • Ved adopsjon vil begge foreldrene ha rett til to ukers lønnet omsorgspermisjon ved omsorgsovertakelsen.
 • Søk om fravær i HR-portalen ved å benytte fraværstypen 14 dg fødsel/adop m/lønn.
 • NB! Fra 1. mai 2021 går UiO over til nytt lønns- og økonomisystem. Søknader om permisjon som gjelder før 1. mai 2021 må være registrert og godkjent innen 30. april 2021. Søknader om permisjon som gjelder etter 1. mai 2021 skal registreres i ny HR-portal (selvbetjeningsportalen).
 • Les mer om foreldrepermisjon.

Fravær ved barns eller barnepassers sykdom

Rettigheter

Retten til permisjon med lønn ved barns sykdom er i hovedtariffavtalens § 20 fastsatt til 10 arbeidsdager pr. kalenderår pr. arbeidstaker, og gjelder til og med det året barnet fyller 12 år.

Du kan få omsorgspenger i:

 • 10 dager per kalenderår hvis du har omsorg for ett eller to barn.
 • 15 dager per kalenderår hvis du har omsorg for mer enn to barn.
 • 20 dager per kalenderår hvis du er alene om omsorgen for ett eller to barn.
 • 30 dager per kalenderår hvis du er alene om omsorgen for mer enn to barn.

Spesielle tiltak på grunn av koronapandemien:

Se oppdatert informasjon på de sentrale informasjonssidene om koronasituasjonen ved UiO.

Etter søknad til NAV (nav.no) kan du få:

 • Hvis du har langvarig/kronisk sykt eller funksjonshemmet barn og dette fører til en markert høyere risiko for fravær, kan du i tillegg få 10 dager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn inntil det året barnet fyller 18 år. Når du er alene om omsorgen, dobles antall stønadsdager. Med "kronisk syk" menes for eksempel barn med hjertesykdom, leddgikt, astma, alvorlig medfødte misdannelser. Uttrykket "langvarig syk" forstås som sykdom av minst ett års varighet, og det må gjelde samme sykdomstilfelle.
 • Merk: Du må selv søke NAV om utvidet omsorgsstønad og levere godkjenningen til lokal personalkonsulent.

Hvis du og den andre av barnets forelder ikke bor sammen, kan dagene med omsorgspenger fordeles forholdsmessig på hver av dere på grunnlag av samværsavtalen mellom dere. Dere må gi NAV en skriftlig erklæring om omsorgsfordelingen i henhold til samværsavtalen. NAV utsteder en erklæring til arbeidsgiver om fordeling av retten til omsorgspenger. Du kan overføre inntil ti omsorgsdager til ny ektefelle eller samboer forutsatt at samboerforholdet har vart i minst tolv måneder. Vi må få skriftlig melding om overføringen.

Hvis du er nyansatt og har tiltrådt arbeidet, har du også krav på lønn under fravær på grunn av sykdom hos barn eller barnepasser. Da må du imidlertid levere legeerklæring fra første dag i de første fire ukene av ansettelsesforholdet.

Hvis du har hatt et brudd i arbeidsforholdet på mer enn 14 dager på grunn av permisjon, gjelder de samme reglene: De første fire ukene etter at du har gjenopptatt arbeidet må du levere legeerklæring fra første dag.

Pleiepenger og opplæringspenger

Hvis barnet har ytterligere behov for tilsyn, kan det være aktuelt med pleiepenger og opplæringspenger.  

Registrering i HR-portalen

 • Fraværet registreres i HR-portalen med fraværstypen Sykt barn/barnep sykdom, se veiledning.
 • Fraværet kan benyttes for hele eller halve dager.
 • Registrering forutsetter at barn inntil 12 år er registrert i HR-portalen under Personlige data, se veiledning. Ordinær kvote for sykt barn dager oppdateres automatisk i UiOs lønns- og personalsystem SAP ved overgang til nytt år.
 • For barn over 12 år må det sendes kopi av innvilgelsesbrev fra NAV til Gruppe for fravær og NAV-refusjoner i Seksjon for lønn (GRUF). Slike utvidete kvoter oppdateres manuelt i SAP av GRUF i løpet av januarmåned på grunnlag av tidligere innsendt dokumentasjon. Hvis det foreligger et nytt vedtak fra NAV, må det sendes kopi til GRUF.
 • Reglene for dokumentasjon av barns sykdom er de samme som ved arbeidstakers egen sykdom. Ved fravær ut over tre kalenderdager grunnet barns sykdom kan arbeidsgiver be om legeerklæring.
 • Les mer om meldeplikt ved sykefravær.

Søknad og registrering ved USIT

 • Send søknad om omsorgspermisjon per e-post til personal@usit.uio.no. Redegjør i søknaden for perioden du ønsker permisjon.
 • I CT bruker du koden omsorgspermisjon.

Fri til amming

Rettigheter

 • En arbeidstaker som har 100 % stilling og som ammer sitt barn har rett til tjenestefri med lønn inntil to timer pr. dag, jf. hovedtariffavtalens § 19 nr. 4.
 • For arbeidstakere med mindre enn full stilling gjelder følgende:
  • En arbeidstaker som arbeider mellom 2/3 og hel dag og som ammer sitt barn, har rett til tjenestefri med lønn inntil én time per dag.
  • Arbeidstaker som arbeider mindre enn 2/3 dag og som ammer sitt barn har rett til tjenestefri uten lønn etter reglene i arbeidsmiljøloven.
 • Dersom arbeidstakeren ønsker tjenestefri med lønn for å amme sitt barn ut over ni måneder etter fødselen, kan arbeidsgiver be om bekreftelse fra lege eller helseinstitusjon på at arbeidstakeren fortsatt ammer sitt barn.

Søknad og registrering i HR-portalen

Timeføring ved USIT

 • I CT bruker du koden ammepermisjon m/lønn.

Omsorgspermisjon i tillegg til foreldrepermisjon (uten lønn)

Foreldre har til sammen rett til 3 års omsorgspermisjon uten lønn i tillegg til foreldrepermisjonen med lønn. Det er en forutsetning at permisjonen brukes til omsorg for barnet. Ferie blir ikke medregnet i permisjonen, men kommer utenom.

Vilkår

 • Permisjonen kan tas ut i forbindelse med fødselspermisjon og/eller i tidsrommet inntil barnet fyller 12 år.
 • Arbeidstaker har ikke krav på å ta ut permisjonen som deltid eller for kortere tidsrom enn 6 måneder.
 • Farens rett til omsorgspermisjon i 2 uker med lønn i forbindelse med fødsel, kommer i tillegg til retten for omsorgspermisjon uten lønn.
 • Retten til 3 års omsorgspermisjon uten lønn kan benyttes samtidig av foreldrene.
 • Arbeidstaker som ønsker å ta ut denne type permisjon bør melde i fra skriftlig så snart som mulig til sin arbeidsgiver, senest innen 4 uker før permisjonen begynner.
 • Permisjonen er pensjonsgivende.
 • Ved 100 % omsorgspermisjon uten lønn ut over 4 uker, frafaller retten til sykepenger, jf. folketrygdloven § 8-2 (lovdata.no). Ved delvis omsorgspermisjon uten lønn ut over 4 uker, reduseres retten til sykepenger tilsvarende permisjonsprosenten. Eksempel: Avvikler du 20 % ulønnet omsorgspermisjon ut over fire uker, har du rett til sykepenger for 80 %-stilling.

Søknad og registrering i HR-portalen

Omsorgspermisjon ved overtakelse av omsorg for fosterbarn (uten lønn)

Vilkår

 • Fosterforeldre har rett til to ukers permisjon i forbindelse med at omsorgen for barnet overtas, se arbeidsmiljølovens § 12-3 (2) (lovdata.no). Dette gjelder ikke ved stebarnsadopsjon eller hvis barnet er over 15 år.
 • Denne retten gjelder den av foreldrene som ikke tar ut foreldrepermisjon fra omsorgsovertakelsen, slik at begge foreldrene kan være hjemme sammen med barnet på samme måte som biologiske foreldre kan.
 • Arbeidstaker som overtar fosterbarn har ikke rett på lønn under de to ukene med omsorgspermisjon. Hovedtariffavtalen § 19.3 gjelder kun omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon.
 • Fosterforeldre har til sammen rett til ulønnet omsorgspermisjon når omsorgen for barnet overtas i inntil tre år hvis barnet er under 15 år, se arbeidsmiljølovens § 12-5 (4) (lovdata.no). Slik permisjon gis uten ytelse fra folketrygden.
 • Permisjonen er pensjonsgivende.

Søknad og registrering i HR-portalen

Publisert 24. juni 2015 09:39 - Sist endret 10. feb. 2021 15:21