English version of this page

Permisjon

Foreldrepermisjon

Når du venter barn ved fødsel eller adopsjon, skal du sende melding til foreldrepermisjonsteamet som vil invitere deg og din leder til et møte og følge deg opp helt til du er tilbake på jobb.

Forsknings- og utdanningstermin

Alle fast ansatte i vitenskapelig stilling kan etter søknad tilstås ett års forsknings- og utdanningstermin etter 6 års tjeneste, eller ½ år etter tre års tjeneste.

Omsorgspermisjon

Omsorgspermisjon har først og fremst sammenheng med omsorg for mindreårige barn. Fri til amming er en del av omsorgspermisjon. Ved tyngre omsorgssituasjoner kan også pleie- og opplæringspenger være aktuelle.

Tillitsverv

Hovedavtalen slår som generell regel fast at: "Tillitsvalgte har rett til tjenestefri med lønn under utøvelsen av sitt tillitsverv."

Utdanningspermisjon

Arbeidstakere har rett til utdannings-permisjon uten lønn i inntil tre år, hvis de har vært i arbeidslivet i minst tre år og ansatt hos arbeidsgiveren de siste to år.

Velferdspermisjon

Adgang til tjenestefri med eller uten lønn av sosiale eller velferdsmessige årsaker er nedfelt i hovedtariffavtalen i staten, men betinget av arbeidsgivers skjønnsmessige vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Verneplikt

Arbeidstakeren har ubetinget rett til permisjon når vedkommende er innkalt til pliktig militærtjeneste.

Permisjon for å tiltre annen stilling

Forbeholdt tilfeller hvor permisjonen tjener en kombinasjon av arbeidstakers og UiOs interesser.

Permisjon for ansatte ved USIT

Er du ansatt i USIT, skal du følge særskilte rutiner om permisjon.