English version of this page

Utbetaling av feriepenger

Ferie er i utgangspunktet fritid uten lønn. Hensikten med feriepenger er å erstatte lønnsbortfallet når du tar ferie.

Du tjener opp feriepenger året før ferien skal avvikles, det vil si i opptjenings-året. Kalenderåret du faktisk avvikler ferien kalles ferieår. Hvis du ikke har vært i jobb året før, har du uansett rett til å ta ferie, men ikke rett til feriepenger.


Når utbetales feriepenger?

 • Feriepenger utbetales i juni, uavhengig av når ferien faktisk avvikles. Samtidig foretas ferietrekk for det antallet dager man skal avvikle ferie.
 • Ved fratredelse utbetales feriepenger som sluttoppgjør. Utbetaling skjer etter siste lønning, det vil si ved neste ordinære lønningsdag.
 • For eksakt utbetalingsdato se kjøreplan for utbetalinger.

Hvor mye feriepenger har du krav på?

 • Feriepengene utgjør 12 % av feriepengegrunnlaget.
 • I feriepengegrunnlaget inngår alt som du har fått utbetalt som arbeidsvederlag (lønn, sykepenger m.m.) i opptjeningsåret. Utbetalinger som gjelder reiseutgifter, losji og feriepenger inngår ikke i beregningen.
 • Feriepengegrunnlaget fremgår av lønns- og trekkoppgaven for opptjeningsåret. Opptjente feriepenger fra fjoråret og inneværende år finner du også på lønnsslippene dine.

Feriepengeoppgjør på junilønn

 • Ferie er fritid uten lønn. Det vil si at arbeidsgivere som utbetaler 12 månedslønner skal trekke deg i lønn når du avvikler ferie. Dette gjøres imidlertid ikke hver gang du avvikler ferie, men samlet for hele året i juni hvor du blir trukket lønn for de feriedagene som du har plikt til å avvikle.
 • Full feriefritid (25 arbeidsdager ved 5 dagers arbeidsuke) utgjør mer enn en kalendermåned (ca. 22 arbeidsdager) slik at ferietrekket normalt er høyere enn månedslønnen.
 • Feriepengene overstiger normalt ferietrekket. Bruttolønnen i juni blir normalt større enn en månedslønn.
 • Feriepengene utbetales uten skattetrekk.

Eksempel på avregning av junilønn

 • Det kan være vanskelig å forstå lønnsslippen for juni. Her er et eksempel på en typisk juni-lønnsslipp med forklarende tekster (pdf).
 • Trekk for lønn per feriedag beregnes som årslønn delt på antall arbeidsdager per uke ganger 52. Årslønnen beregnes ut fra månedslønn i juni. For ansatte i 100 %-stilling med 5-dagers uke blir dagslønn lik årslønn delt på 260 (5 dager x 52 uker).
 • Eksempel: NN har en månedslønn på kr 30.000 og opptjente feriepenger på kr 38.000. Trekk for full ferie på 5 uker.
  Brutto månedslønn juni kr 30.000
  Feriepenger (12 % av feriepengegrunnlaget) kr 38.000
  Trekk for 5 uker ferie
  (månedslønn i juni x 12 måneder x 25 dager / 5 dager x 52 uker)
  - kr 34.615
  Bruttolønn i juni kr 33.385

Ekstra ferieuke for personer over 60 år

 • Personer som fyller 60 år i løpet av ferieåret har rett til én uke ekstra ferie. Disse dagene kan kreves avviklet samlet, men ikke nødvendigvis sammenhengende med resten av ferien.
 • Det opptjenes feriepenger for den ekstra ferieuken det året man fyller 59 år med 2,3 % av feriepengegrunnlaget (begrenset til 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden). For noen dekker derfor ikke feriepengene fullt ut bortfallet av lønn i denne ene uken. Der dette er tilfelle, kan du velge å ikke avvikle feriedagene som ikke er dekket.
 • Feriepengene knyttet til den ekstra ferieuken er trekkpliktige.

Spesielle forhold

 • Manglende opptjening
  • Alle vikarer og fast ansatte som mottar månedslønn i juni trekkes i utgangspunktet for full (5 uker) ferie. Derfor kan lønnsutbetalingen i juni bli mindre enn vanlig fordi det kan bli trukket lønn for flere dager enn det utbetales feriepenger for.
  • Ønsker du å redusere ferien på grunn av manglende opptjening, må du gi melding om redusert ferie (odt) til lokal personalkonsulent senest i begynnelsen av mai. Lokal administrasjon videresender meldingen til Seksjon for lønn som må motta den senest 15. mai.
  • Dette gjelder også deg som er over 60 år som ikke får feriepenger som dekker lønnsbortfall for den ekstra ferieuken på grunn av begrensningen knyttet til feriepengegrunnlag over 6G.
 • Tiltredelse eller fratredelse i juni
  • Når du fratrer en stilling ved UiO, må du oppgi om du har ferie tilgode. Fratrer du i juni, må du sende inn melding om redusert ferie (odt) til lokal personalkonsulent senest i begynnelsen av mai for å være sikker på at junilønnen blir korrekt.
  • Ved tiltredelse i juni skal det alltid gis beskjed om feriedager.
  • Ved tiltredelse etter juni må det gis beskjed dersom det skal avvikles ferie i løpet av året.
  • Har du tiltrådt 2. juni eller senere, søker du om ferie uten lønn i HR-portalen og vil bli trukket for dette på lønnen den måneden du avvikler ferien.
 • Når ferie ikke avvikles
 • Trekkfrihet i juni
  Merk at det er feriepengene som er trekkfrie, ikke alle utbetalinger i juni. Består lønnsutbetalingen i juni av 3 uker feriepenger og 2 uker lønn, så trekkes det forskuddstrekk av 2 uker lønn.
 • Deltidsansatte
  Deltidsansatte som på grunn av manglende opptjening ønsker redusert ferie må gi melding om redusert ferie (odt) til lokal personalkonsulent senest i begynnelsen av mai slik at trekket for ferie blir korrekt.
Publisert 3. mars 2015 15:47 - Sist endret 14. mai 2018 09:41