English version of this page

Finn din lokale personalkonsulent

Oversikt over lokale personalmedarbeidere og superbrukere for personaladministrative systemer

HF

Serviceerklæring for Seksjon for HR og personal

Felles e-post: personal@hf.uio.no

HR-sjef: Helga Reiss

Juridisk seniorrådgiver: Greta Holm

Personalkonsulenter

Superbrukere

JUS

Med unntak for Norsk senter for menneskerettigheter er personaladministrasjonen sentralisert til fakultetet.

Vi som jobber med personal bistår ansatte og ledere, og har ansvar for administrativ saksbehandling og rådgivning i forbindelse med rekruttering, ansettelser, forlengelse og avslutning av arbeidsforhold, permisjoner, sykefravær, arbeidsrettslige forhold mv.

Rådgivning i vanskelige saker: Marianne Gjerstad

Fakultetsadministrasjon: Siri Martenson

Institutter

Sentre

MN

Felles epost: personalgruppen@mn.uio.no

Fakultetsadministrasjonen: Torunn Standal Guttormsen

Institutter

Sentre

Administrative personalfunksjoner

MED

Fakultetsadministrasjon

REK - Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst

Helsam - Institutt for helse og samfunn

Personalkonsulentene gjør saksbehandling i forbindelse med ansettelser, forlengelser, fratredelser, permisjoner og registrerer arbeidstid og ferieavvikling.

IMB - Institutt for medisinske basalfag

Personalkonsulentene utfører den administrative behandlingen av instituttets kunngjøringer og ansettelser, og utfører saksbehandling og rådgivning knyttet til ansattes arbeidsforhold. Dette inkluderer forhold vedrørende forlengelser, fratredelser, permisjoner og fravær mm.

Henvendelser til personal sendes fortrinnsvis som e-post, og møter med personalkonsulentene avtales på forhånd så langt det er mulig; dette sikrer raskere responstid og effektiv saksbehandling. Saker til personal kan legges i posthylle ved personalseksjonen eller i administrasjonen.

Seksjonssjef for personal og HMS: Ingrid Johannessen

Personalkonsulenter

Superbrukere selvbetjeningsportalen

Klinmed - Institutt for klinisk medisin

Seksjon for HR og HMS er instituttets fagkompetanse innen HR og personaladministrasjon. Seksjonen bistår ansatte og ledere, og har ansvar for administrativ saksbehandling og rådgivning i forbindelse med rekruttering, ansettelser, forlengelse og avslutning av arbeidsforhold, permisjoner, sykefravær, arbeidsrettslige forhold mv.

Felles e-post: personal@klinmed.uio.no

Konstituert HR-sjef: Thoril Kristiansen

Personalrådgivere

Superbrukere Jobbnorge

Superbrukere i selvbetjeningsportalen

 • Alle personalkonsulenter

Superbrukere for ePhorte

NCMM - Norsk senter for molekylærmedisin

OD

HR-medarbeidere

Superbrukere

SV

Felles e-post: personalgruppen@sv.uio.no

HR-sjef: Jannicke Helen Monsen

Institutter

Sentre

Fakultetsadministrasjonen

TF

UV

HR-seksjonen ved UV skal:

 • rådgi og støtte fakultetsledelsen i personalpolitikk og HR-aktiviteter
 • være rådgiver for fakultetets underenheter i personalspørsmål
 • støtte fakultetets underenheter i rekruttering og oppfølging av ansatte

HR-seksjonen er også bindeleddet mellom fakultetets underenheter og sentrale støttefunksjoner, slik at meldinger om ansettelser, lønn, permisjoner, fratredelser, plassering i selvbetjeningsportalen (ikke reiseregninger), o.a. administreres av denne gruppen.

Merk:

 • Ansatte skal som hovedregel ta opp spørsmål/saker med sin nærmeste leder, før de kontakter personal. Viser i den anledning også til For ansatte-sidene for svar på ofte stilte spørsmål.
 • Vi gjør oppmerksom på at kun ledere med personalansvar kan initiere ansettelser eller ulike gjesteroller ved UV.

Personalgruppen består av:

Hovedkontaktpersoner

Fakultetsadministrasjonen

Institutter

Sentre

Superbrukere

 •  

KHM

Felles e-post: humanresources@khm.uio.no

Personalgruppen ved KHM skal:

 • rådgi toppledelse i alle personalspørsmål
 • være rådgiver for seksjons- og avdelingsledere i alle personalspørsmål
 • bistå ansatte
 • kvalitetssikre prosjektsøknader gjennom arbeidet i KHMs prosjektportal

Personalgruppen er også bindeleddet mellom KHM og sentrale støttefunksjoner, slik at meldinger om ansettelser, lønn, permisjoner, fratredelser, plassering i selvbetjeningsportalen (ikke reiseregninger), o.a. administreres av denne gruppen.

Merk:

 • På grunn av stor pågang ber personalgruppen om at ansatte, der det er hensiktsmessig, tar opp spørsmål/saker med sin nærmeste leder og/eller sjekker For ansatte-sidene før de evt. kontakter personal.
 • Vi gjør oppmerksom på at kun ledere med personalansvar kan initiere ansettelser eller ulike gjesteroller ved KHM.

Personalgruppen består av:

NHM

UB

Felles e-post: personalforum@ub.uio.no

Personalkonsulenter

Superbrukere

LOS

Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon (FADM)

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt (AKS)

Avdeling for personalstøtte (AP)

Avdeling for studieadministrasjon (SADM)

Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring (ØVA)

Eiendomsavdelingen (EA)

Enhet for bedriftshelsetjeneste (EBHT)

Enhet for HMS og beredskap (EHMSB)

Enhet for intern revisjon (EIR)

Universitetsdirektørens stab

USIT

Felles e-post: personal@usit.uio.no

Andre enheter under universitetsstyret

 

Publisert 27. okt. 2015 16:02 - Sist endret 16. sep. 2022 14:34