English version of this page

Pensjon

Pensjonsordningen for ansatte ved UiO administreres av Statens Pensjonskasse (SPK) og Norges arbeids- og velferdsforvaltning (NAV).

Ansatte innbetaler 2 % av sin bruttolønn til SPK. UiO bidrar med ca. 12 % av bruttolønn til SPK.

SPK-medlemskap forutsetter pensjonsopptjening i NAV som arbeidstakere betaler for via skatten og arbeidsgiver bidrar til gjennom innbetaling av arbeidsgiveravgift.

Hvor er du medlem?

Folketrygden (NAV)

Se NAVs nettsider om medlemskap i folketrygden (nav.no).

Statens pensjonskasse (SPK)

Kriterier for medlemskap

 • Medlemskap forutsetter at man er medlem i det norske trygdesystemet.
 • Medlemskap forutsetter at man er ansatt og lønnet etter hovedtariffavtalen.
 • Pensjonsrettigheter forutsetter at man har arbeidet for staten minimum i 20 %-stilling pr. kalendermåned. Minstegrensen gjelder på tvers av arbeidsgivere med medlemskap i SPK.
 • Timelønnede og deltidsansatte har også rett til medlemskap.

Ansatte med månedslønn

Ansatte med månedslønn trekkes pensjonsinnskudd dersom stillingen utgjør mer enn 20 %.

Time- og deltidsansatte

Time- og deltidsansatte trekkes pensjonsinnskudd dersom summen av arbeidstimene gir rett til medlemskap. Dette beregnes automatisk av lønnssystemet.

Personer ansatt både ved UiO og annen statlig arbeidsgiver

Alt arbeid for statsetater skal meldes til SPK. Man kan oppnå medlemsrett i SPK ved å arbeide for flere statlige arbeidsgivere, uten at de enkelte arbeidsforholdene hver for seg gir medlemsrett.

Professor II

For personer med 100 % stilling hos en ekstern arbeidsgiver og bistilling inntil 20 % ved UiO pålagt av hovedarbeidsgiver gjelder særskilte regler for pensjonsopptjening. Les mer om pensjonsopptjening for professor II

Utdypende informasjon

Les mer om medlemskap i SPK (spk.no) og om hvordan du kan få innsyn i egne data.

Andre pensjonskasser

Enkelte ansatte ved UiO er medlem i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsregionen (PKH), Kommunal Landspensjonskasse (KLP), Oslo Pensjonsforsikring (OPF) eller andre pensjonskasser. Dette gjelder kun professor II og instruktørtannleger med medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning i hovedstilling. For informasjon om dette kontakt hovedarbeidsgivers pensjonsordning.

Type pensjoner

Alderspensjon

Alderspensjon (nav.no) (spk.no) skal sikre deg inntekt til livsopphold fra du fyller 67 år.

Alderspensjon fra Folketrygden

 • Alderspensjon fra folketrygden utbetales som regel fra 67 år, dvs. fra pensjonsalder.
 • Du kan imidlertid starte uttak av alderspensjon fra fylte 62 år hvis du har høy nok opptjening. Arbeid og pensjon kan kombineres og pensjon kan tas ut i ulik grad. I nettjenesten Din pensjon (nav.no) kan du gjøre beregninger for å se på hvilket tidspunkt og med hvilken grad du kan ta ut pensjon.
 • Alderspensjon består av grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller særtillegg.

Alderspensjon fra Statens Pensjonskasse

 • Som ansatt i Staten er du også medlem av Statens pensjonskasse (SPK). Alderspensjon fra SPK kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden, og kan for de fleste tas ut fra måneden etter fylte 67 år (pensjonsalder). For å få alderspensjon fra SPK fra 67 år, er det et vilkår at du samtidig søker om alderspensjon fra folketrygden.
 • Selv om pensjonsalderen er 67 år, har du likevel i de fleste stillinger rett til å stå i stilling til fylte 70 år (aldersgrensen). Hvis du har stilling som har lavere aldersgrense enn 70 år, kan du få pensjon inntil tre år før aldersgrensen hvis summen av alderen din og opptjeningstiden er minst 85 år.

Samordning

Alle ytelser fra Statens Pensjonskasse skal samordnes med pensjoner fra folketrygden. Nærmere opplysninger om samordning kan fåes ved å kontakte Statens Pensjonskasse (spk.no).

Pensjonsreformen

 • Pensjonsreformen (regjeringen.no) har medført en rekke endringer i reglene for alderspensjon fra 1. januar 2011. De viktigste endringene er nye opptjeningsregler, levealdersjustering, fleksibelt uttak fra 62 år og ny regulering av pensjonen.
 • De nye opptjeningsreglene innfases gradvis for personer født i årene 1954–1962 og gjelder fullt ut for personer født i 1963 og senere.
 • Medlemmer av offentlige tjenestepensjonsordninger som er født i 1963 eller før er imidlertid sikret at de får 66 % av pensjonsgrunnlaget når de fyller 67 år. Vilkåret er full opptjeningstid i 100 prosent stilling.
 • Les mer om hva pensjonsreformen har å si for din alderspensjon på nav.no og spk.no.

Avtalefestet pensjon (AFP)

Avtalefestet pensjon (AFP) (nav.no) (spk.no) er en førtidspensjonsordning for statsansatte og lærere. Ordningen er under endring i forbindelse med nytt pensjonssystem i folketrygden.

Forutsetninger

For å kunne søke om AFP, må du:

 • ha en stilling som går inn under lov om Statens Pensjonskasse
 • ha minst 10 års medlemskap i offentlige tjenestepensjonsordninger etter fylte 50 år
 • være i lønnet arbeid på pensjoneringstidspunktet med en pensjonsgivende inntekt som på årsbasis overstiger grunnbeløpet i folketrygden (G)
 • ha hatt en tilsvarende pensjonsgivende inntekt året før pensjonering
 • har hatt en gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt på minst 2G i de 10 beste år i perioden fra 1967 til året før fratredelse.

Unntak: Arbeidstakere i staten som ikke er medlem i Statens Pensjonskasse eller som ikke har 10 års medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning etter fylte 50 år, men som ellers fyller vilkårene for å ta ut AFP etter LO/NHO-ordningen, får de samme ytelser som de ville fått etter LO/NHO-ordningen inkludert AFP-tillegget på kr 1 700 pr. måned.

AFP hel eller delvis

Med arbeidsgivers samtykke kan arbeidstakere med stillingsdel på 60 % eller mer av heltidsstilling ta ut delpensjon. Vilkåret er at man fortsetter å arbeide minst 60 % av heltidsstilling. Delvis AFP kan altså tas ut med maksimalt 40 % redusert arbeidstid i forhold til heltidsstilling.

Uførepensjon

Blir stillingsstørrelsen din redusert på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon Statens Pensjonskasse og uføretrygd fra NAV. Uførepensjon utbetales vanligvis når du har vært sykemeldt i ett år.

Uførepensjon fra Statens pensjonskasse

 • I henhold til Lov om statens pensjonskasse § 27 (lovdata.no) skal et medlem inntil fylte 67 år kunne søke uførepensjon (spk.no) dersom han/hun blir arbeidsufør på grunn sykdom eller skade og som en følge av dette får redusert sin lønn, midlertidig eller varig. Arbeidstakeren bør først søke om sykepenger/sykelønn så lenge han/hun kan få det, vanligvis i inntil ett år. Etter fylte 67 år omgjøres uførepensjon til alminnelig alderspensjon.
 • Full uførepensjon utgjør 66 % av pensjonsgrunnlaget. Pensjonens størrelse er videre avhengig av pensjonsgivende tjenestetid, uføregraden og stillingsstørrelsen. Den samlede ytelse vil i tillegg være avhengig av om arbeidstakeren mottar ytelser fra folketrygden.

Uføretrygd fra folketrygden

Uføretrygd (nav.no)  kan gis dersom det ikke er utsikt til bedring av din inntekts- og arbeidsevne. Uføreytelse skal sikre inntekt til livsopphold for deg som har fått inntektsevnen langvarig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte.

Det finnes to typer ytelser:

 • tidsbegrenset uførestønad
 • uføretrygd

Fem vilkår må være oppfylt for å ha rett til en uføreytelse:

 1. Hovedregelen er at må du ha vært medlem i folketrygden de siste tre årene fram til du ble ufør.
 2. Du må være mellom 18 og 67 år.
 3. Inntektsevnen din må være nedsatt på grunn av langvarig sykdom, skade eller lyte. Det er også et krav at sykdommen, skaden eller lytet er hovedårsaken til den nedsatte inntektsevnen.
 4. Du må ha gjennomgått hensiktsmessig medisinsk behandling og attføring for å bedre inntektsevnen din.
 5. Inntektsevnen din må være nedsatt med minst 50 prosent.

Samordning

Pensjon fra Statens Pensjonskasse er en tjenestepensjon som kommer i tillegg til trygd fra NAV. Samordning (spk.no) skjer slik at NAVs ytelser utbetales fullt ut mens pensjonen fra Statens Pensjonskasse reduseres med samordningsfradrag. Det gjøres fradrag for grunnpensjon, tilleggspensjon og eventuelt særtillegg.

Fratredelse ved pensjon

UiOs rutiner for fratredelse ved pensjon

Publisert 19. mars 2015 15:02 - Sist endret 5. mai 2022 09:37