English version of this page

Innovasjon

UiO:Livsvitenskap skal fremme innovasjon innen livsvitenskap for miljø og helse.

Teksten her er hentet fra UiOs strategi for livsvitenskap som ble vedtatt av universitetsstyret i 2014. «Fremme innovasjon innen livsvitenskap for miljø og helse» er ett av seks temaer i strategien. Les om bakgrunnen for temaet; de andre fem temaene; innledning; visjon og oversikt; og overordnet perspektiv – konvergens og tverrfaglighet.

Spesifikke strategiske mål for innovasjon

UiO vil...

 • være en strategisk og synlig aktør innen livsvitenskapsbasert innovasjon
 • bidra til at innovasjonspotensialet i livsvitenskapene blir realisert gjennom samhandling og konvergens
 • utdanne kandidater med kompetanse som etterspørres av norsk næringsliv innen bioteknologi og livsvitenskap
 • bygge en sterkere innovasjonskultur og en tydeligere bevissthet om egen forsknings samfunnsnytte blant studenter og forskere
 • være aktiv i et samspill mellom akademia, helsevesen og næringsliv for å fremme innovasjon i helsesektoren
 • legge til rette for anvendelse av livsvitenskap innenfor et bredt nedslagsfelt i tråd med den utvidede definisjonen av livsvitenskap

Implementering

UiO vil ...

 • bringe inn innovasjonsperspektiv og eksempler i utdanningen innen livsvitenskap
 • benytte kompetanse hos Inven2, både om lisensiering og etablering av oppstartselskaper, til å skape entusiasme for livsvitenskapelig forskning med kommersielt potensial
 • styrke innovasjons- og entreprenørskapstilbudet i UiOs utdanningsprogrammer relatert til livsvitenskap
 • styrke teknologispeiding i samarbeid med Inven2 for å finne og utvikle urealiserte idéer innen livsvitenskap
 • bidra til at innovasjonsprosjekter bringes lengre og ikke slippes på for tidlig stadium
 • være aktiv deltaker i næringsklynger, nettverk og etableringsmiljøer for å fremme innovasjon og verdiskaping på basis av livsvitenskap ved UiO
 • bruke    internasjonalt     forskningssamarbeid     innen     livsvitenskap     som    springbrett     for innovasjonsvirksomhet
 • øke antallet nærings-ph.d.-er innen livsvitenskap i samarbeid med relevante næringslivsaktører og engasjere medveiledere med innovasjonskompetanse og/eller relevant næringslivstilknytning
 • styrke synlighet av universitetets forskning overfor livsvitenskapsbasert næringsliv gjennom offensiv utvikling av kontaktflater og kanaler
 • bidra aktivt til å bygge opp en regional livsvitenskapsklynge med rolle og mandat for UiO
 • styrke innovasjonsvirksomhet innen livsvitenskap ved å lære av andre sektorer og utnytte kompetanse som er utviklet utenfor livsvitenskapens egne kjerneområder
 • skape en kultur som er åpen mot samfunnet hvor mulighetene som ligger i livsvitenskapene blir kommunisert, kritisk diskutert, og utviklet på en ansvarlig måte for å løse sentrale samfunnsutfordringer
Publisert 4. juli 2016 11:57 - Sist endret 4. juli 2016 11:57