English version of this page

Utdanning

UiO:Livsvitenskap skal rekruttere, utdanne og utvikle talenter.

Teksten her er hentet fra UiOs strategi for livsvitenskap som ble vedtatt av universitetsstyret i 2014. «Rekruttere, utdanne og utvikle talenter» er ett av seks temaer i strategien. Les om bakgrunnen for temaet; de andre fem temaene; innledning; visjon og oversikt; og overordnet perspektiv – konvergens og tverrfaglighet.

Spesifikke strategiske mål for utdanning og rekruttering

UiO vil...

 • tilby en attraktiv utdanning i livsvitenskap av høy kvalitet, som tiltrekker seg de beste studentene nasjonalt og internasjonalt
 • gi studentene i livsvitenskap en sterk disiplinbasert kompetanse koblet med samarbeidserfaring på tvers av disiplingrenser
 • stimulere til internasjonal mobilitet av studenter og forskerrekrutter innen livsvitenskap
 • utvikle tverrfakultære utdanningstilbud som fremmer konvergens
 • sørge for stillingsressurser til satsingen i livsvitenskap nødvendig for restrukturering av utdanningen
 • inkludere innovasjonsperspektiv og formidling av livsvitenskap i undervisningen
 • prøve ut nye stillingskategorier for forskning som åpner for alternative karriereveier knyttet til forskning i livsvitenskap, i tillegg til det klassiske akademiske karriereløpet

Implementering

UiO vil ...

 • bruke lærekrefter på tvers av disipliner for å øke innslaget av konvergens i undervisningen
 • stimulere til at studenter og forskerrekrutter innen livsvitenskap eksponeres for forskning i undervisningen og får kontakt med fremragende internasjonale forskere gjennom gjesteforskerprogram, kandidatutplassering, reisestipend og ulike former for utvekslingsprogram
 • gjøre studentene kjent med de store samfunnsutfordringene som livsvitenskap kan bidra til å løse
 • utnytte forelesernes eget engasjement for livsvitenskap til å synliggjøre relevansen i faget
 • utnytte mulighetene til å utvikle en bred, felles portefølje av kurs innen livsvitenskap som ledd i å bygge en konvergenskultur
 • arbeide for endrede refusjonssatser for utdanningsløp innen livsvitenskap når dette hindrer en videreutvikling av utdanningen med større innslag av konvergens
 • arbeide for mer enhetlige rammer og rutiner for alle utdanningsløp innen livsvitenskap og for å fjerne administrative hindre for en ønsket utvikling av utdanningen
 • ta i bruk nye mekanismer for rekruttering av yngre talenter til livsvitenskap, blant annet ved å videreutvikle modeller for internasjonal rekruttering
 • bidra til at de varslede nye innstegsstillingene får en innretning som bidrar til kvalitetsbasert rekruttering til livsvitenskapelig forskning
 • legge til rette for at studenter og forskerrekrutter kan involveres i samarbeid og utveksling med næringsliv
 • videreutvikle Senter for entreprenørskap (SFE) med hensyn til aktiviteter innen livsvitenskap
Publisert 4. juli 2016 11:57 - Sist endret 4. juli 2016 11:57