Referat fra møte i sentralt arbeidsmiljøutvalg - 4/2016

Tid: 21.november 2016 kl.0900-1200

Sted: Lucy Smiths hus, 10 etg. møterom 6

Til stede fra arbeidsgiversiden: Til stede fra arbeidstakersiden:
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe (møteleder) Hovedverneombud Hege Lynne
Eiendomsdirektør John Skogen Vara HVO Yngve Hafting
Viserektor Ragnhild Hennum Torill Marie Rolfsen (Forskerforbundet)
  Vara Olav Stanly Kyrvestad (Akademikerne)
  Vara Bjarne Skov (Parat)
Forfall: Observatører:
Personaldirektør Irene Sandlie Enhet for HMS: Nina Elise Eik (referent)
Ellen Dalen (NTL) Enhet for HMS: Anita Sandberg
Lene Fosshaug (LMU) Enhet for BHT: Bjørnar Vold-Sarnes
Asle Fredriksen (Parat)  
Dekan Berit Karseth

Berit Kaasa (Akademikerne)
 
Studentrepresentant  

SAKSLISTE

 

SAK 38/16

Referat fra møte 3/16

Referatet (pdf) godkjent.


VEDTAKSSAKER

SAK 39/16

Møtedatoer for AMU i 2017

AMU vedtok: Møtene avholdes 15.mars, 29.mai, 18.september, 20.november

ORIENTERINGSAKER

 

SAK 40/16

Ny møteleder i  AMU i perioden 2017-2018

Ellen Dalen, hovedtillitsvalgt i NTL, tar over ledervervet i AMU i perioden 2017-2018

SAK 41/16

Status UiO: Livsvitenskap

Direktør for UiO: Livsvitenskap, Finn-Eirik Johansen, presenterte aktiviteter som satsningen nylig har gjennomført og planene fremover. Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag (KS2) startet 16. august og forventes å behandles av Stortinget (bevilgninger) våren 2017. Presentasjon er vedlagt.

SAK 42/16

LAMU-seminar 2017

Ragnhild Hennum orienterte kort om status i arbeidet med å planlegge seminaret og utdeling av HMS-pris. Dato for seminaret er 27.mars 2017.

SAK 43/16

Verneorganisasjonen ved UiO

HMS-koordinator Elisabeth Mona redegjorde for hvilke stillingskategorier som innehar verneombudsrollen ved UiO. AMU ønsket i tillegg en oversikt over verneombudsrolle og fordelingen av vitenskapelig/stipendiater/adm-teknisk på fakulteter.Vedlagt presentasjon er oppdatert med dette.

Elisabeth orienterte videre om hva AML og UiOs tilpasningsavtale sier om behandling av byggesaker i arbeidsmiljøutvalg, hvem ledere kan søke støtte hos i arbeidsmiljøspørsmål, og hvilke saker som skal behandles i LAMU. Det ble også orientert om plan for opplæring av lokale hovedverneombud/ledende verneombud og verneombudssamling som ble gjennomført 4.november. Presentasjon er vedlagt.

SAK 44/16

Status Lærings og arbeidsmiljøåret

Sak strøket - oppsummering av lærings og arbeidsmiljøåret settes opp på første AMU møte i 2017.

SAK 45/16

Hjertestarter ved UiO

HMS-koordinator Elisabeth Mona orienterte kort om gjeldende praksis og behov for oversikt over hjertestartere ved UiO i dag. Det er ikke lovpålagt å ha hjertestarter og det følger forpliktelser som må følges opp lokalt hos enheter der hjertestarter er plassert. Det er derfor naturlig at avgjørelsen om å anskaffe hjertestarter tas av enhetene.Vedlagt notat fra EHMSB kan være støtte i denne avgjørelsen.

AMU mener det er  svært viktig at opplæring i 1.hjelp fortsatt gis selv om man går til anskaffelse av hjertestarter. Hjertestarter er et supplement til 1. hjelp og vil ikke erstatte 1. hjelps kurs. Enhetene må vurdere behov for anskaffelse og basere behovet på en risikovurdering. Det er viktig at hjertestarteren vedlikeholdes og ettersees. Dokumentasjon på vedlikehold skal være tilgjengelig ved hjertestarteren. AMU mener det er viktig å få på plass en oversikt som sikrer informasjon om hvor de ulike hjertestarterne ved UiO er lokalisert, samt at nødvendig ettersyn av hjertestarteren ivaretas.

SAK 46/16

HMS i byggesaker

Eiendomsdirektør John Skogen orienterte kort om pågående prosjekter og ivaretakelse av HMS. Dette deles gjerne i tre hovedområder;

 • Brukermedvirkning i planleggingsfasen av prosjektene
 • Tiltak i bygg/eiendommer for å utbedre HMS-forhold
 • Oppfølging i hht. Byggherreforskriften i våre prosjekter

EA prosjekterer og  forbereder tiltak i dyrestallene på Kr.Bonnevies hus og Domus Medica (gammel dyrestall)  for å forbedre luftkvalitet og hindre spredning av allergener. Det er fokus på å forbedre inneklima i mange av de større prosjektene som planlegges og/eller gjennomføres (NTh, NHAh, auditorieprosjekter i hhv. Geologibygningen og i Kr. Bonnevies hus). For prosjektene i byggefase baseres sikkerhetsarbeidet på SHA-plan med tilhørende vernerunder. Det er ikke rapportert om fraværsskader annet halvår 2016 på prosjekter i byggefase. 

 

SAK 47/16

HMS-revisjoner 2017

AMU støtter forslaget om tema for HMS-revisjoner i 2017: Medvirkning for verneombud.

SAK 48/16


Faste orienteringssaker

 1. Aktuelt fra hovedverneombudet

Ingen saker.

 1. Aktuelt fra universitetsdirektøren

Ingen saker.

 1. Aktuelt fra bedriftshelsetjenesten

Bjørnar Vold-Sarnes orienterte kort om "grønn resept" ivaretas gjennom trening i arbeidstiden og at BHT skriver derfor ikke dette lenger ut. Pasienter som er spesifikt interessert, blir henvist til SiOs tilbud om "Grønn resept.

Bestillingsmøter av BHT-tjenester for 2017 er gjennomført og det er en økende bevissthet hos enhetene på BHT-tjenester.

 1. Aktuelt fra HMS-koordinator for UiO

HMS-koordinator Elisabeth Mona orienterte kort om HMS-avvik som er kommet inn i det nye HMS-avvikssystemet ved UiO.

 • 7 av 14 enheter har meldt
 • 98 HMS-avvik er meldt
 • 28 avsluttet
 • 56 åpne / behandlet
 • 14 nye

IBV og IKO var piloter og begynte registreringen fra 18.mars 2016, mens øvrige enheter har i hovedsak tatt i bruk systemet fra og med august 2016.

 1. Aktuelt fra Eiendomsavdelingen

Egen sak.

 1. Aktuelt fra Læringsmiljøutvalget

Ingen saker.

 1. Referat fra lokale arbeidsmiljøutvalg

Skriftlig (pdf).

 

SAK 37/16


Eventuelt

Ingen saker.

 

   

 

Publisert 7. des. 2016 19:00 - Sist endret 7. des. 2016 19:00