English version of this page

Prosedyre for dosimetri ved arbeid med ioniserende stråling

Formål

Denne prosedyren skal sikre at alle som arbeider med ioniserende strålekilder blir underlagt et hensiktsmessig regime for dosimetri.

Virkeområde

Prosedyren gjelder alle enheter ved UiO hvor det brukes ioniseriende strålekilder. Alle brukerne av ioniserende strålekilder skal vurderes i forhold til bruk av dosimeter.

Ansvar

  • Ledelsen er ansvarlig for at denne prosedyren følges. Oppgavene kan delegeres til lokal strålevernskoordinator.
  • Brukerne av ioniserende stråling er pliktige til å bruke persondosimetre der det blir vurdert nødvendig.

Fremgangsmåte

Avgjøre hvem som skal bruke dosimetre

Som hovedregel skal alle som arbeider med strålekilder i overvåket eller kontrollert område for strålevern bære persondosimeter. Unntakene er:

  • Arbeid med lavenergetiske isotoper som ikke vil kunne registreres på dosimeteret (f.eks. H-3 , C-14 eller S-35)
  • Arbeid med lavenergetisk røntgen som ikke vil kunne registreres på dosimeteret

Personer som arbeider i overvåket eller kontrollert område, men som selv ikke jobber med strålekilder, skal bære persondosimeter dersom de likevel kan motta en dose på mer enn 1 mSv/år.

Dersom arbeidssituasjonen innebærer at fingrene kan få en betydelig større stråledose enn resten av kroppen så skal det benyttes finger- eller håndleddsdosimetre. Dette kan være aktuelt ved håndtering av større mengder γ- eller β-emittere, som f.eks. ved arbeid med flere MBq av P-32.

Ved arbeid i kontrollert område for strålevern bør det i tillegg vurderes bruk av elektroniske dosimetre som kan gi en umiddelbar tilbakemelding på akkumulert dose.

Bestilling av dosimetre

Dosimetre bestilles av Statens strålevern eller Institutt for energiteknikk (IFE) pr. brev, leveringstiden er ca 14 dager. Det er ikke lov å sende personnummer pr. e-post eller faks. Dersom tilordningslisten inneholder personnummer skal dette sladdes og tilordningslisten inneholdende personnummer makuleres så snart som mulig.

Elektroniske dosimetre kan evt. kjøpes av leverandører som tilbyr dette.

Oppfølging av dosimetrien

Doserapportene inneholder personinformasjon og skal ikke slås opp på oppslagstavler eller på annet vis offentliggjøres. Dersom en person har fått en dose, skal den som mottar rapporten informere vedkommende om dette direkte.

Dersom en bruker har fått en helkroppsdose på mer enn 0,5 mSv over en 2 måneders periode har leder ansvar for at årsaken til dosen kartlegges, og at arbeidsprosedyrer, risikovurderinger og sikker jobbanalyser gjennomgås på nytt. Leder har videre ansvar for at resultatet av gjennomgangen dokumenteres og arkiveres. Fingerdoser som overskrider 25 mS per måleperiode skal følges opp på tilsvarende måte.

Rapportering

Leder har ansvar for at hver person som bruker persondosimeter minst en gang i året får en individuell skriftlig tilbakemelding på hvor stor dose som er registrert på personen det siste året, dette uavhengig av om personen har mottatt dose eller ikke. Der annen leverandør av dosimetritjenester enn Statens strålevern benyttes, skal leder sørge for at doserapporter sendes Statens strålevern for arkivering.

Arkivering

Bestillinger og avbestillinger av dosimentre skal arkiveres som utgående brev, med Statens strålevern som mottager. Saksmappen skal gis tittel: "Dosimetri". Saksmappens varighet skal være lik arkivperioden.  Journalposten skal gis tittel: "Bestilling av dosimetritjenester". Dersom bestillingen inneholder personnummer eller sensitive personopplysninger, så skal sladdet versjon legges som vedlegg til journalposten og skjermes etter offl § 13 jf fvl § 13.

Doserapporter fra enheten til den enkelte ansatte / student skal arkiveres som utgående brev i personalmappe / studentmappe med ansatt / student som mottager. Journalposten skal gis tittel: «Doserapport-<ÅÅÅÅ>.» Leder er ansvarlig for arkivering.

Leder har ansvar for at ev. gjennomgang av brukers helkroppsdose på mer enn 0,5 mSv, eller fingerdose på mer enn 25 mS, over en 2 måneders periode arkiveres i personalmappe / studentmappe. Journalposten skal gis en tittel som gjør den lett gjenfinnbar.

Referanser

Regelverk og andre rammevilkår

Dokument-ID

  • Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
  • Godkjent av: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
  • Godkjenningsdato: 13.06.2016
  • Utgave: 3
  • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2012/11454-76
Publisert 18. juli 2012 13:29 - Sist endret 10. aug. 2016 14:36