SPARK Piloter 2021

Seks prosjekter er valgt ut til pilotprogrammet for SPARK Samfunnsinnovasjon. 

Skjermbilde fra pichingen av prosjektet ASK

BabyLex - The new generation of early language assessments

Prosjektleder Julien Mayor ved Psykologisk institutt, det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Det er viktig å utforme nøyaktige språkvurderinger som kan gjennomføres på så kort tid som mulig for at alle barn kan bli screenet for språkforsinkelser og funksjonshemninger. For å møte dette har vi har utviklet en ny generasjon tidlig vokabular vurderinger – BABYLEX.  BABYLEX er en nettbasert normativ vurdering som er skreddersydd for ferdighetene til hvert barn, og som tar mindre enn 2 minutter av foreldrenes tid, samtidig som det kan sammenlignes med lengre språktester. BABYLEX muliggjør tidlig språkundersøkelse for små barn i Norge og i utlandet. Så langt har det vært utviklet på seks språk (mandarin, engelsk, tysk, italiensk, dansk og norsk). Ved videre utvikling av BABYLEX tilpasses det til å dekke språk som brukes av over 2,6 milliarder mennesker, en tredjedel av verdens befolkning.

CAPABLE: empower citizens to active use of their health information

Prosjektleder Anne Moen ved Institutt for helse og samfunn, det medisinske fakultet 

Den samfunnsmessige utfordringen prosjektet vil løse er den nåværende mangelen på verktøy og tjenester der vi som borgere kan benytte helseinformasjon i daglig oppfølging av egen helse. Vår løsning, CAPABLE-verktøyet, vil bidra til at man trygt nyttiggjør seg egen helseinformasjon – fra digitale kopier, egne observasjoner, notater eller oppdateringer - til å fremme helse og mestre sykdom. Det er bred enighet om betydningen av aktive og engasjerte pasienter og pårørende. Paradokset i dag er mangel på verktøy for å understøtte et slikt engasjement, forenkle samarbeid med pårørende eller helsepersonell, og sikre at viktig informasjon er tilgjengelig der det trengs. CAPABLE er et forskningsbasert verktøy, utviklet i tett samarbeid med pasient- og brukerorganisasjoner, basert på prinsippene om universell utforming, tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger, bygd på internasjonale interoperabilitetstandarder, og krav om sikker lagring for å bevare tillit og personvern.

The Future Past

Prosjektleder Unn Pedersen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, det humanistiske fakultet 

The Future Past vil etablere en modell for samarbeid mellom offentlig forvaltning, universitetene og skoler for å sikre rask kunnskapsdeling og innflytelse nedenifra. The Future Past bruker en utgravning drevet av Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo for å demonstrere hvordan kunnskap om fortiden forvandles med tilkomsten av ny empiri og nye tanker. Vi inviterer ungdommer fra skoler i Oslo og Viken til å følge en utgravning helt fra starten av, og delta i kunnskapsproduksjonen. Ungdommens nye tanker og ideer vil utfordre utforskningen, og bringe inn nye perspektiver. De vil erfare hvordan historiene om fortiden formes og omformes. Prosjektet er etablert i samarbeid med Viken fylkeskommune og er en del av satsningen HEI: Heritage Experience Intitative, som samarbeider tett med kulturarvsektoren.

ASK: Action for Sustainability through Knowledge co-creation

Prosjektleder Alfredo Jornet Gil ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, det utdanningsvitenskapelige fakultet

Action for Sustainability through Knowledge Co-creation (ASK) adresserer det presserende behovet for å fremme og utvikle nye forhold mellom vitenskapelig kompetanse og publikum for å muliggjøre transformasjon mot bærekraft. Dette gjør prosjektet ved å teste ut samarbeidsarenaer som del av Oslo Science City hvor akademikere, skolelærere, næringsliv og andre aktører i lokalsamfunnet samarbeider for å løse bærekraftig utviklings utfordringer. Målet er å skape mer relevante (formell og uformelle) pedagogiske modeller for hvordan man kan støtte vitenskapelig leseferdighet og former for handlingsbar kunnskap som muliggjør demokratisk handling mot bærekraft.

Making Museums Relevant to the Public: Innovating Visitor Research Practices

Prosjektleder Palmyre Pierroux ved Institutt for pedagogikk, det utdanningsvitenskapelige fakultet 

Museer må stadig fornye egne praksiser i arbeidet med å forbli relevante offentlige steder for læring, engasjement og deltakelse. Dette prosjektet er med på å møte denne utfordringen gjennom utvikling av nye typer kunnskap om publikums opplevelser på museer. En gruppe universitetsforskere, ingeniører og museumskuratorer utviklet et innovativt verktøy for å forbedre metodene museer bruker i deres arbeid med utstillingsdesign, formidling og kommunikasjon. Prosjektet vil bidra til sosial innovasjon i kultursektoren ved å introdusere kunnskapsdeling på tvers av organisasjonsgrenser, og dermed gjøre museer mer relevante for publikum.

Scaling up the implementation of guidelines on family involvement for persons with psychotic disorders in community mental health centres (IFIP-SPARK)

Prosjektleder Reidar Pedersen ved Institutt for helse og samfunn, det medisinske fakultet

De fleste pasienter med psykotiske lidelser og deres familier får ikke anbefalt helsehjelp og støtte, noe som medfører ekstra byrder og kostnader for pasientene, familiene og samfunnet. Vår innovative tilnærming er utviklet for å forbedre implementeringen av systematisk pårørendesamarbeid ved DPS (Distriktspsykiatriske sentre)- enheter som hjelper pasienter med psykoselidelser og deres pårørende.

Oppsummert kan oppskalering av IFIP løse fem problemer samtidig:

1. Økt kompetanse og tillit blant helsepersonell.

2. Mer kompetent og forbedret uformell omsorg.

3. Bedre helse og behandling for en av de mest sårbare og alvorlige syke pasientgruppene.

4. Bedre livskvalitet og mindre belastinger for deres pårørende.

5. Reduserte kostnader til helse- og velferdstjenester.

Publisert 23. juni 2021 09:07 - Sist endret 23. juni 2021 16:35