English version of this page

SPARK Samfunnsinnovasjon

SPARK Samfunnsinnovasjon («social innovation») er et toårig innovasjonprogram utviklet på UiO. Det finnes en rekke varianter av SPARK rundt i hele verden, men SPARK Samfunnsinnovasjon er helt unikt. Programmet er utviklet etter ideer fra UiO:Livsvitenskap sitt innovasjonsprogram SPARK Norway og er basert på modell fra Stanford (Stanford SPARK). UiO er det første universitetet som utvikler et eget SPARK program for samfunnsinnovasjon.

SPARK Social Innovation

Hensikten er å styrke innovasjonsaktivitetene, spesielt innen samfunnsvitenskap og humaniora, men programmet er åpent for UiOs fulle faglige bredde. Sentralt i programmet er tett oppfølging, blant annet med en egen mentor.

UiO: Energi er vertskap for SPARK-programmet på samfunnsinnovasjon. Dennis Gan er SPARK-manager og skal koordinere og drifte innovasjonsprogrammet.

Arrangementer

17 okt.
14:15, Forskningsparken, Lyng

SPARK Social Innovation invites you to an open discussion on HISP and digital solutions for Covid-19 surveillance. HISP is a global action research project and considered as one of University of Oslo's biggest international successes.

Aktuelt

Mer ...

SPARK-pilot 2021

Hvordan fungerer pilot 2021?

I første omgang skal det gjennomføres en pilot med 6 prosjekter. Høsten 2020 spilte fakultetene inn forslag til pilotprosjekter, deretter ble ti av disse invitert til å sende en full søknad. Søknadsfrist var i januar 2021, og samtlige ti leverte søknad. 

Videre utvelgelse skjedde med ekspertevaluering av prosjektbeskrivelsene og pitching for et panel, før man bestemte hvilke prosjekt som ble tatt opp til piloten. Prosjektene blir med i et toårig innovasjonsprogram der de vil motta inntil 400 000 per år i to år og vil tildeles en egen mentor.

Underveis jobbes det med å bruke ulike metoder og verktøy for å følge opp prosjektene. Veiledningen av prosjektene vil foregå ved jevnlige møter med deltakere fra akademia, industri og næringsliv. Det vil også avholdes felles SPARK-møter gjennom året, der alle som er tatt opp i programmet deltar. Her vil prosjektene presentere seg for hverandre, og ta opp relevante temaer av generell interesse.

Piloten er en viktig læringsarena, og erfaringene herfra vil legge grunnlaget for den første regulære SPARK-utlysningen innen samfunnsinnovasjon.

Delta i SPARK-programmet

Hvordan kan man bli med? 

Det vil komme mer informasjon om når og hvordan nye prosjekter kan søke om å bli med i SPARK Samfunnsinnovasjon. 

Prosjektene som plukkes ut til SPARK bør være avgrensede og relativt konkrete, de må passe et toårig utviklingsløp og ha tydelig nytte av mentor-ordningen.

Det må videre være mulig å definere milepæler for fremdrift, og ressursbehovet må stå i forhold til midlene som er tilgjengelig.

Potensiell impact av hvert prosjekt vil stå helt sentralt, i den forstand at resultatene tas i bruk av samfunnet, det være seg av politikere, myndigheter, skoler eller andre.

Hvorfor SPARK Samfunnsinnovasjon?

Utover de direkte resultatene fra SPARK-prosjektene, kan SPARK bli en viktig plattform for samfunnskontakt og dialog med ulike ikke-kommersielle sektorer. Det kan også bli et sentralt forum for å plukke opp nye utfordringer og ideer, for nettverksbygging mellom UiO og samfunnet, samt for utvikling av nye prosjekter både innenfor og utenfor SPARK-programmet.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med SPARK-manager Dennis Gan