Møte nr. 1/2021 i universitetsstyret

Møtet gjennomføres på Zoom, og vil bli streamet her. 

 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet


Saker til behandling i åpent møte

Informasjonssaker


I-SAK 1 Presentasjon av Oslo Science City

Ved direktør Christine Wergeland Sørbye


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 2 Forslag til eksterne medlemmer og vararepresentanter til universitetsstyret 2021-2023

Saksnr. 2008/19948

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 15


V-SAK 5: Sak om tap av studierett

Saksnr. 2020/4030

Saken er unntatt offentlighet etter § 13 jf. fvl. § 13


Diskusjonssaker


D-SAK 1 Årsrapport 2020 - Styrets beretning

Saksnr. 2021/2444

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 5


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 3 UiOs årsplan 2021-2023

Saksnr. 2019/12930

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan for 2021-2023 med de merknader som fremkom i møtet. Universitetsstyret forutsetter at det settes av ressurser til å følge opp prioriteringene på alle nivå i organisasjonen.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Organisering av UiOs IT-virksomhet

Saksnr. 2019/11968

Forslag til vedtak:

  1. Det etableres en felles IT-organisasjon for UiO i samsvar med anbefalt alternativ 1 (Tilpasset)
  2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å gjennomføre etableringen

Saksdokumenter:


Informasjonssaker


I-SAK 2 Status UiOs arbeid med covid-19

Saken legges frem i møtet


Orienteringssaker


O-SAK 1 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Årshjul for styresaker

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 3 Eventuelt


Ordinære saker


V-SAK 6 Godkjenning av protokoll for inneværende møte


 

Publisert 1. feb. 2021 14:35 - Sist endret 7. des. 2021 14:33