Møte nr. 2/2021 i universitetsstyret

Møtet gjennomføres på Zoom, og vil bli streamet her. 

 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet


Orienteringssaker


O-SAK 1 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og eventuelle funn i revisjonen for 2020


Diskusjonssaker


D-SAK 1 Masterplan for eiendom - strategiske diskusjoner

Saksnr. 

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 14


Ordinære saker


V-SAK 2 Rektor- og prorektorvalget 2021

Saksnr. 2020/8151

Forslag til vedtak:

Professor Svein Stølen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (rektorkandidat) og professor Åse Gornitzka, Det samfunnsvitenskapelige fakultet (prorektorkandidat), velges som hhv. rektor- og prorektor for perioden 1. august 2021-31. juli 2025.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer: Økonomi og lønn

Saksnr. 

Saken er unntatt offentlighet etter offl. §  23,1 ledd


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 3 Reviderte prinsipper for etiske regler for anskaffelser ved UiO 2021-2024

Saksnr. 

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret godkjenner «Prinsipper og etiske retningslinjer for arbeid med anskaffelser ved UiO, 2021–2024», med de innspill som ble gitt i møtet. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å innarbeide innspillene.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Årsrapport 2020 - Styrets beretning

Saksnr. 

Forslag til vedtak:

  1. UiOs Årsrapport for 2020, inkl. årsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under møtet.
  2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Virksomhetsrapport per 3. tertial 2020

Saksnr. 

Forslag til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten og risikomatrise for 3. tertial 2020 til etterretning.

Saksdokumenter:


V-SAK 7 Søknad til Kunnskapsdepartementet om oppgraderingsmidler

Saksnr.

Forslag til vedtak:

  1. UiO søker KD om oppgraderingsmidler til I-lab.
  2. Styret setter av 30 mill. kr i 2022 til oppgraderingen av I-lab og taket på Kjemi.

Saksdokumenter:


V-SAK 8 Årsrapport 2020 - Enhet for internrevisjon

Saksnr.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret tar internrevisjonens rapport til etterretning. Universitetsstyret ber administrasjonen følge opp de foreslåtte tiltakene og rapportere tilbake til styret.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 2 Realisering av Livsvitenskapsbygget - Status

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 3 Årsrapport fra Forskningsetisk utvalg 2020

Saksnr. 2017/4999

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Status bygge- og eiendomssaker

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 6 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 7 Årshjul for styresaker

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 8 Eventuelt


Ordinære saker


V-SAK 9 Godkjenning av protokoll for inneværende møte


 

Publisert 3. mars 2021 12:11 - Sist endret 3. mai 2021 11:38