Protokoll fra møte nr. 3/2021 i universitetsstyret

Møtet ble gjennomført på Zoom.

 

Møtet ble satt kl. 10.00 og hevet kl. 16.10.

Fra styret: Svein Stølen, Dag Olav Claes, Olav Gjelsvik, Kjesti Lohne, Marianne Midthus Østby, Benedikte Marie Espeland, Jørgen Hammer Skogen, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Anne-Marie Engel og Kristin Hollung

Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo, Åse Gornitzka og Per Morten Sanset 

Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Ellen Johanne Caesar, Irene Sandli, Hege Elisabeth Løvbak, Lars Oftedal, og Bente Hennie Strandh

Forfall: Anne Birgitte Rønning

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, 2, 3, 4 og 5, I-sak 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7 og 8, O-sak 1 og 2, V-sak 6

Idar Kreutzer deltok ikke på sakene I-sak 1, 2 og 3.

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Dagsorden ble godkjent.

Olav Gjelsvik og Kjersti Lohne erklærte seg  inhabile under behandlingen av Forskningsprisen under V-sak 2.


V-SAK 2 Tildeling av UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon 2021

Saksnr. 2020/13114

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 26, 2. ledd

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til priskomiteens innstilling og tildeler

  • Utdanningsprisen til professor Johan Tønnesson, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Det humanistiske fakultet
  • Innovasjonsprisen til professor Karen Helene Ulltveit-Moe, Økonomisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  • Formidlingsprisen til professor Anne Spurkland, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet
  • Pris for yngre forskere til professor Maja Janmyr, Institutt for kriminologi og rettssosiologi Det juridiske fakultet
  • Forskningsprisen til professor Andreas Føllesdal og professor Geir Ulfstein, PluriCourts, Det juridiske fakultet

Enstemmig vedtatt


V-SAK 3 Tildeling av UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond 2021

Prorektor Gro Bjørnerud Mo redegjorde for saken.

Saknr. 2020/1323

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 26, 2. ledd


Saker til behandling i åpent møte møte

Ordinære saker


V-SAK 4 Fordeling 2022 – overordnede prioriteringer

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar redegjorde for saken.

Sak nr.  2021/6027

Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret slutter seg til anbefalingene og prioriteringene for fordeling 2022.

Det ble gjort en justering av vedtaksforslaget:

  1. Universitetsstyret slutter seg til opplegget for fordeling 2022.

Enstemmig vedtatt

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021-2024

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen, personaldirektør Irene Sandlie og seniorrådgiver Hege Elisabeth Løvbak redegjorde for saken.

Saksnr. 2021/4045

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021 – 2024.

Enstemmig vedtatt

Saksdokumenter:


Informasjonssaker


I-SAK 1 Status for UiOs arbeid med studenters psykiske helse

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og prorektor Gro Bjørnerud Mo informerte.

Saksnr. 2020/3010


I-SAK 2 Utvikling av UiO Norden som satsningsområde

Tore Rem, direktør for UiO:Norden, informerte.


I-SAK 3 Kapasitetsbyggingsinitiativ for å styrke afrikanske universiteter

Professor Peter Maassen informerte.

Saksnr. 2019/13634


I-SAK 4 Vitenskapsombudets årsrapport for 2020

Professor Knut W. Ruyter informerte.

Saksnr. 2010/5768


I-SAK 5 Årsrapporter for Felles redelighetsutvalg 2019 og 2020

Professor emeritus Ole M. Sejersted informerte.

Saksnr.


I-SAK 6 Årsrapport 2019 og 2020 - Studentombudet

Studentombud Pål Gustavsen informerte.

Saksnr. 2021/5219

Saksdokumenter:


I-SAK 7 Personvernombudets rapport for vår 2020 - vår 2021

Personvernombud Roger Markgraf-Bye informerte.

Saksnr. 2019/3889

Saksdokumenter:


I-SAK 8 Status på arbeid med informasjonssikkerhet og personvern ved UiO

IT-direktør Lars Oftedal informerte.

Saksnr. 2014/13365

Saksdokumenter:


O-SAK 1 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen informerte.

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 2 Eventuelt 

Det var ingen saker under dette punkt. 


Ordinære saker


V-SAK 6 Godkjenning av protokoll for inneværende møte

Forslag til vedtak:

Protokollen ble godkjent. 

Enstemmig vedtatt. 


 

Publisert 5. mai 2021 11:19 - Sist endret 23. aug. 2021 12:02