Møte nr. 7/2021 i universitetsstyret

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Forslag til vedtak:

Dagsorden og habilitet ble godkjent.


Saker til behandling i åpent møte

Informasjonssaker


I-SAK 1 Presentasjon av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Ved dekan Solveig Kristensen


Ordinære saker


V-SAK 2 Årsplan 2022-2023

Saksnr. 

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan for 2022-2023 med de merknader
som fremkom i møtet. Universitetsstyret forutsetter at det settes av ressurser til å følge opp prioriteringene på alle nivå i organisasjonen.

Saksdokumenter:


V-SAK 3 Fordeling 2021 - Inndekning av inntektstap

Saksnr. 2019/12930

Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar:

a) en samlet kompensasjon som følge av inntektstap ved OD, KHM og NHM på 57,9 mill. kroner

b) en tildeling på 3,77 mill. kroner til OD til utforutsette kostnader knyttet til Covid 19

c) inndekning foretas ved å benytte

i. 46,276 mill. kroner i avsetning til inndekning av inntektstap

ii. 15,394 mill. kroner fra UiO bank/fordelingsbalanse

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Konsekvenser av statsbudsjettet 2022 - revidert fordeling

Saksnr. 2021/6027

Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar reduksjon i bevilgning på 204,013 mill. kroner fordelt på de
respektive enheter i henhold til sakens fremleggsnotat.
2. Rektor gis fullmakt til å foreta reduksjon i antall studieplasser i tråd med forslaget i
statsbudsjettet for 2022.
3. Rektor gis fullmakt til på foreta endringer som følge av KDs tildelingsbrev til UiO for 2022 samt andre mindre justeringer i fordelingen.

Saksdokumenter:


V-sak 5 Internrevisjonens årsplan 2022

Saksnr. 2010/5245

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret godkjenner forslag til årsplan for EIR for 2022.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-sak 1 Revidert forslag til helhetlig klima- og miljøstrategi

Saksnr. 

Saksdokumenter:


Informasjonssaker


I-sak 2 UiOs klimaregnskap 2020

Saksnr. 

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 Universitetsdirektørens orienteringer

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


Saker til behandling i  lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 2 Eventuelt


Ordinære saker


V-SAK 6 Godkjenning av protokoll for  inneværende møte

Forslag til vedtak:

Protokollen ble godkjent. 


Protokoll

Publisert 30. nov. 2021 13:47 - Sist endret 8. des. 2021 09:41