Møte nr. 2/2022 i universitetsstyret

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 7/22 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Forslag til vedtak:

Dagsorden og habilitet ble godkjent.


Informasjonssaker


I-SAK 6/22 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og eventuelle funn i revisjonen for 2021


Diskusjonssaker


D-SAK 3/22 Utkast til utviklingsavtale for UiO 2023-2026

Saksnr. 21/2697

Saken er unntatt offentlighet offl § 14 


Ordinære saker


V-SAK 8/22 Direktør ved Det medisinske fakultet

Saksnr. 

Saken er unntatt offentlighet offl § 25


I-sak 9/22Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer: Økonomi og lønn

Saksnr.

Saken er unntatt offentlighet offl § 14 og 23.


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 9/22 Årsrapport 2021 inkl. avlagt årsregnskap

Saknr.

Forslag til vedtak:

1.  UiOs Årsrapport for 2021, inkl. årsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under møtet.
2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

Saksdokumenter:


V-sak 10/22 Virksomhetsrapport per 3. tertial 2021

Saksnr. 2021/17604

Forslag til vedtak:

1.    Styret tar virksomhetsrapporten for 3.tertial 2021 til etterretning.
2.    Styret forlenger fristen for OD til å gå i isolert og akkumulert balanse med ett år, til utgangen av 2024.

Saksdokumenter:


V-SAK 11/22 Årsrapport 2021 - Enhet for internrevisjon

Saksnr. 2010/5245

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret tar internrevisjonens rapport til etterretning. Universitetsstyret ber administrasjonen følge opp de foreslåtte tiltakene og rapportere tilbake til styret.

Saksdokumenter:


V-SAK 12/22 Fleksibilitet og forenkling i UiOs utdanninger

Saksnr. 2021/5397

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar endring av forskrift om studier og eksamener ved UiO i tråd med den vedlagte endringsforskriften.

Saksdokumenter:


V-SAK 13/22 UiO:Energi - videreføring og utvidelse

Saksnr. 

Forslag til vedtak:

1. Satsingen UiO:Energi videreføres fra 2023 til 2027 i tråd med vedlagte strategi.

2. Satsingen endrer navn til UiO:Energi og miljø fra 2023.

Saksdokumenter:


Informasjonssaker


I-SAK 7/22 Circle U – status og arbeidet med forlengelse av prosjektet

Saksnr.

Saksdokumenter:


I-SAK 8/22 Organisering av virksomheten i Livsvitenskapsbygget og UiOs mottaksprosjekt

Saksnr.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 3/22 Universitetsdirektørens orienteringer

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


Saker til behandling i  lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 4/22 Eventuelt


Ordinære saker


V-SAK 14/22 Godkjenning av protokoll for inneværende møte

Forslag til vedtak:

Protokollen ble godkjent. 


Protokoll

Publisert 1. mars 2022 16:57 - Sist endret 15. juni 2022 10:57