Nærmere regler om programbeskrivelser

Fastsatt av universitetsdirektøren 28. august 2009 med hjemmel i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo, § 3.3 om programbeskrivelser.

Fastsettelsen bygger også på ”Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning”, fastsatt av NOKUT 25. januar 2006.

Dette dokumentet angir hvilke krav som stilles til innholdet i en programbeskrivelse. Studiedirektøren utarbeider og oppdaterer skriveveiledninger for programbeskrivelser i tråd med innholdskravene i dette dokumentet og den tekniske skriveløsningen for programbeskrivelser.

Dette dokumentet er satt opp på samme måte som programbeskrivelsene på nett, og parentesene i overskriftene viser til den aktuelle siden i programbeskrivelsene på nett.

1. Studieprogrammets navn, omfang m.m. (programhjemmesiden)

 • Studieprogrammets navn (bokmål, nynorsk og/eller engelsk).

 • Studieprogramkode i FS.

 • Studieprogrammets omfang og varighet.

 • Organisering av studieprogrammet (fulltids- eller deltidsstudium).

 • Eventuell grad som kan oppnås (gradens navn på bokmål, nynorsk og/eller engelsk).

 • Ansvarlig fakultet og eventuelt samarbeidende fakultet.

 • Studieprogrammets formelle språkform (norsk eller engelsk).

2. Mål for studieprogrammet (”Hva lærer du?” / ”Veien videre”)

 • Mål for studieprogrammet knyttet til hvilke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse studentene skal ha ved sluttført studium (læringsutbytte) og hva slags kompetanse studieprogrammet gir i forhold til videre studier eller yrkesutøvelse (arbeidslivsrelevans).

 • Målgruppe for studieprogrammet.

3. Opptak til studieprogrammet (”Hvordan søke?)

 • Søknadsfrist og opptaksfrekvens.

 • Opptakskrav.

 • Rangeringsregler ved opptak.

 • Eventuell pris (egenbetaling).

4. Oppbygging av studieprogrammet (”Oppbygging og gjennomføring”)

 • Kort beskrivelse av studieprogrammets faglige innhold og sammenheng.

 • Oppbygging av studieprogrammet og påkrevd/anbefalt progresjon.

 • Muligheter for utveksling eller annen internasjonalisering.

 • Eventuelle overgangsordninger i studieprogrammet.

 • Forhold knyttet til oppbygging av studieprogrammet som forskrift om studier og eksamener ved UiO delegerer til programbeskrivelsen å fastsette.

5. Undervisningstema (”Undervisning og eksamen”)

 • Undervisning og læringsformer som benyttes.

 • Ordninger for veiledning og oppfølging av studenter.

 • Eventuell praksis.

 • Eventuelle obligatoriske forhold i undervisningen, ved fellestrekk i studieprogrammet.

 • Undervisningsspråk, ved fellestrekk i studieprogrammet.

 • Undervisningssted, ved fellestrekk i studieprogrammet.

 • Forhold knyttet til undervisning som forskrift om studier og eksamener ved UiO delegerer til programbeskrivelsen å fastsette.

6. Eksamenstema (”Undervisning og eksamen”)

 • Eksamens- og vurderingsformer som benyttes i studieprogrammet.

 • Eksamensspråk, ved fellestrekk i studieprogrammet.

 • Karaktersystem, ved fellestrekk i studieprogrammet.

 • Forhold knyttet til eksamen og sensur som forskrift om studier og eksamener ved UiO delegerer til programbeskrivelsen å fastsette.

 • Eksempler på andre forhold som kan omtales ved fellestrekk i studieprogrammet:

  - Bestemmelser om utsatt eksamen, ny eksamen og antall forsøk til eksamen.

  - Bestemmelser om antallet bedømmersensorer og bruk av ekstern bedømmersensor.

7. Studiekvalitet (”Studiekvalitet”)

 • Ordninger for kvalitetssikring knyttet til studieprogrammet.

8. Annet

 • Programbeskrivelsen publiseres i den språkformen som er studieprogrammets formelle språkform.

 • Hvert studieprogram/studieretning skal ha en vitnemålstekst som kort beskriver studieprogrammets/studieretningens innhold, oppbygning og læringsutbytte. Teksten registreres i FS.

 • Hvert studieprogram skal ha en tekst om studieprogrammet i Diploma supplement. Denne teksten kan være en oversatt/justert utgave av vitnemålsteksten. Teksten registrerer i FS.

Publisert 18. nov. 2008 16:44 - Sist endret 22. juni 2012 14:07